×

Biuro Obsługi Klienta / Informacja w sprawie odpłatnego nabywania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. urządzeń wod-kan

Informacja w sprawie odpłatnego nabywania przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. urządzeń wod-kan

Informacja w sprawie odpłatnego nabywania  przez  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób uprawnionych, które wybudowały je z własnych środków.

1.  Po otrzymaniu wstępnej informacji technicznej o braku technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , Inwestor ( w przypadku, gdy  jest zainteresowany rozbudową urządzeń z własnych środków), występuje z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy przedwstępnej przeniesienia własności ( DRUK13). Do wniosku należy załączyć koncepcję opracowaną przez projektanta (szt.2) na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500 (1:1000)  lub kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (1:1000)  z wrysowaną przez projektanta trasą i średnicą rurociągów.

2.  Po akceptacji przez ZWiK Sp. z o.o. i podpisaniu umowy przedwstępnej przeniesienia własności  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Inwestor winien uzyskać docelowe warunki techniczne i zaopiniować projekt rozbudowy  sieci. W tym celu należy ponownie złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych  o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków(DRUK 1) a w dodatkowych informacjach Inwestora wpisując numer umowy przedwstępnej przeniesienia własności i datę jej zawarcia.

3. W przypadku znaczących odstępstw w złożonym projekcie do zaopiniowania,  w stosunku do koncepcji dołączonej do podpisanej umowy przedwstępnej przeniesienia własności, należy  podpisać aneks do zawartej umowy. W takim przypadku ZWiK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości odstąpienia od zawartej umowy przedwstępnej przeniesienia własności i niezaopiniowanie projektu.

4.  Po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ( ZWiK Sp. z o.o.  przygotowuje umowę na podstawie złożonego wniosku przez Inwestora DRUK 4) i dokonaniu zgłoszenia przez uprawnionego wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (DRUK8)  , Inwestor realizuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zaopiniowanym projektem.

5. Po wybudowaniu sieci i odbiorze technicznym Inwestor występuje z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności wybudowanych urządzeń ( DRUK14)  dołączając wymagane dokumenty tj.:

  • Fakturę VAT za wykonane prace i materiały
  • Oryginalny projekt budowlany zaopiniowany przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie ( zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę lub stanowiący załącznik do zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej)
  • Oryginał pozwolenia na budowę lub zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy danej sieci
  • Oryginał zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o nie wniesienie sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
  • Oryginał mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego.
  • Kopia protokołu odbioru sieci dopuszczający ją do eksploatacji przez ZWiK Sp. z o.o.
  • Pełnomocnictwo Inwestora do podpisania umowy ( w przypadku gdy jest ustanowiony pełnomocnik Inwestora)

6. Na działkach prywatnych przez, które przebiega wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna należy ustanowić notarialną służebność przesyłu na wybudowane urządzenia.

7. W przypadku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla których projekt zaopiniowany był na warunkach technicznych   wydanych przed 11.2019 r.  nie będą zawierane umowy przedwstępne przeniesienia własności. W celu uzyskania zwrotu środków za wybudowane urządzenia wod-kan  należy spełnić wyłącznie punkt 5 i 6.

8. Dodatkowe informacje o zwrotach środków poniesionych na budowę sieci wod-kan można uzyskać w dziale Inwestycji ZWiK Sp. z o.o. pok. nr 109 tel. 276-12-89 wew 29

 

Zwrot poniesionych środków na budowę fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  określa regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wod-kan  przez ZWIK SP. z o.o.  oraz regulamin budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowe wytyczne na temat wykonania projektu, realizacji i odbiorów technicznych wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zawarte są w „Informacji do projektowania, realizacji oraz odbioru sieci i przyłączy wod.-kan.”. Powyższe regulaminy i wytyczne  dostępne są na naszej stronie internetowej -  www.zwik.skawina.pl.

DO POBRANIA  -ZAŁACZNIKI .pdf


   1.  REGULAMIN BUDOWY - tutaj

   2.  REGULAMIN WOD_KAN -tutaj

   3.   DRUK 1  , DRUK 4 , DRUK 8 , DRUK 13 , DRUK 14

   4  Tabela nr 3 Wartość jednostkowa JWO na rok 2020 stanowiąca zał nr 1 do Uchwały nr 4/2020                     

         Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. . Obowiązuje od 18.03.2020 r.

   5.   Uchwała Zarządu nr 14_2021 z dnia 02.08.2021

   6. Adobe Acrobat - bezpłatny program do otwierania plików .pdf