Biuro Obsługi Klienta / Informacja w sprawie rozbudowy urządzeń wod-kan oraz odpłatnego nabywania przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie urządzeń wod-kan.

Informacja w sprawie rozbudowy urządzeń wod-kan oraz odpłatnego nabywania przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie urządzeń wod-kan.

Informacja w sprawie rozbudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz odpłatnego nabywania  przez  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób uprawnionych, które wybudowały je z własnych środków.

 1. Po otrzymaniu informacji o braku technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej , Inwestor ( w przypadku, gdy  jest zainteresowany rozbudową urządzeń z własnych środków), składa do Spółki wniosek o wydanie informacji technicznej na rozbudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wyłącznie ze środków własnych (DRUK19).  
 2. Spółka wydaje informację techniczną rozbudowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku  na podstawie której Inwestor opracowuje szczegółową koncepcję rozbudowy sieci i składa wniosek do Spółki o jej zaopiniowanie oraz zawarcie umowy przedwstępnej (DRUK13).
 3. Spółka przeprowadza analizę techniczną przedstawionej koncepcji oraz analizę opłacalności ekonomicznej inwestycji po czym:
 •  po pozytywnym zaopiniowaniu koncepcji oraz ustaleniu warunków realizacji i rozliczenia zawiera z Inwestorem umowę przedwstępną albo
 •  po negatywnym zaopiniowaniu przedstawionej koncepcji odmawia zawarcia umowy przedwstępnej

      4. Po akceptacji przez ZWiK Sp. z o.o. i podpisaniu umowy przedwstępnej przeniesienia własności  sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:

 •  Inwestor składa dokumentację projektową wraz z wnioskiem o jej zaopiniowanie przez Spółkę;
 •  Spółka sprawdza dokumentację projektową pod względem zgodnośc z zaopiniowaną koncepcją i wydaną informacją techniczną;
 •  W przypadku istotnych zmian w przedstawionym projekcie w stosunku do koncepcji pozytywnie zaopiniowanej przez Spółkę umowa przedwstępna podlega zmianie lub rozwiązaniu. W przypadku rozwiązania umowy przedwstępnej ZWiK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do możliwości odstąpienia od zaopiniowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci.

        5. Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji projektowej Inwestor może wystąpić do Spółki z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci      wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany odcinek sieci.

      6. W przypadku budowy sieci na działkach stanowiących własność lub będących we władaniu osób fizycznych lub prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej Inwestor przed rozpoczęciem realizacji inwestycji ma obowiązek spowodować ustanowienie służebności przesyłu przez te osoby lub jednostki na rzecz Spółki oraz jej ujawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości.

       7. Na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inwestor buduje urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne.W tym celu uprawniony wykonawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót związanych z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do ZWIK Sp z o.o. dołączając wymagane dokumenty wymienione we wniosku.(DRUK8)

     8. Po zakończeniu prac następuje odbiór końcowy realizowanych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przy udziale przedstawiciela Spółki. Do podpisania protokołu Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą.

       9. Po wybudowaniu sieci i odbiorze końcowym Inwestor występuje z wnioskiem o zawarcie umowy przeniesienia własności wybudowanych urządzeń ( DRUK14)  dołączając wymagane dokumenty tj.:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, w przypadku osoby prawnej;
 • oświadczenie potwierdzające rozbudowę urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego całkowicie ze środków własnych osoby uprawnionej z wykluczeniem współfinansowania, dotacji, subwencji oraz środków pomocy publicznej i że stanowi jego własność, aż do czasu przeniesienia własności na rzecz Spółki;
 • decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej wraz z ustaleniem opłat rocznych ( w działce m.in. pasa drogowego, Skarbu Państwa, Wód Polskich, PKP…) wraz z dokumentami uprawniającymi Spółkę do wystąpienia o wydanie decyzji na lata następne, dowód wniesienia opłaty rocznej w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej lub oświadczenie o braku takiego dokumentu;
 • pełna dokumentacja zgodnie z wykazem dokumentów wymaganych do przeprowadzenia odbioru technicznego i końcowego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • dokumenty potwierdzające ustanowienie służebności przesyłu;
 • oświadczenie o braku partycypacji w kosztach budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego  przez nabywców lokali mieszkalnych lub użytkowych inwestycji osiedlowych w związku, z którymi realizowane były przedmiotowe urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne;
 • oświadczenie o nieudzieleniu zgody na odpłatne włączenie się innych inwestorów do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, będących przedmiotem przekazania na majątek Spółki;
 • kopia faktury VAT (Rachunku) za wykonane prace i materiały (oryginał do wglądu);
 • oryginalny projekt budowlany zaopiniowany przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie (zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę lub stanowiący załącznik do zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej);
 • oryginał pozwolenia na budowę lub zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy danej sieci;
 • oryginał zaświadczenia właściwego organu nadzoru budowlanego o nie wniesienie sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji;
 • oryginał mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego;
 • kopia protokołu odbioru sieci dopuszczający ją do eksploatacji przez ZWiK Sp. z o.o.;
 • pełnomocnictwo Inwestora do podpisania umowy;


UWAGA:

W przypadku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla których koncepcja była złożona  przed 01.06.2022 r. i zaopiniowana pozytywnie  nie będą zawierane umowy przedwstępne przeniesienia własności a jedynie umowy o przyłączenie do sieci. W celu uzyskania zwrotu środków za wybudowane urządzenia wod-kan  należy spełnić wyłącznie punkt 6 i 9.

Dodatkowe informacje o zwrotach środków poniesionych na budowę sieci wod-kan można uzyskać w dziale Inwestycji ZWiK Sp. z o.o. pod nr  telefonu 276-12-89 wew 46.

Zwrot poniesionych środków na budowę fragmentu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  określa regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wod-kan  przez ZWIK SP. z o.o.  oraz regulamin budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegółowe wytyczne na temat wykonania projektu, realizacji i odbiorów technicznych wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zawarte są w „Informacji do projektowania, realizacji oraz odbioru sieci i przyłączy wod.-kan.”. Powyższe regulaminy i wytyczne  dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik.skawina.pl.

 

DO POBRANIA  -ZAŁACZNIKI .pdf


   1.     Uchwała Zarządu nr 7/2022_ z dnia 20.05.2022                                                                  

   2.     REGULAMIN BUDOWY - tutaj

   3.     REGULAMIN WOD_KAN -tutaj

   4.    UCHWAŁA Zarządu z dnia 08.03.2024 w  sprawie regulaminu rozbudowy

   5.   ALGORYTM wartości urządzeń wod-kan wybudowanych ze srodkó własnych

   6.   Wzór -protokół z negocjacji

   7.   Wzór -Umowa przedwstępna

   8.   Wzór -Umowa przeniesienia własności

   9.   DRUK 1  , DRUK 4 , DRUK 8 ,DRUK 13, DRUK 14 ,DRUK 19

   10.  Adobe Acrobat - bezpłatny program do otwierania plików .pdf