×

Produkcja wody / Opis technologii

Opis technologii

Podstawowym ujęciem wody dla wodociągu skawińskiego jest ujęcie infiltracyjne w rejonie rzeki Skawinka, przy ul. Hallerów oraz Groble oraz awaryjne ujęcie powierzchniowe. Woda rzeczna, po przejściu przez kratę wlotową i piaskownik, wpływa grawitacyjnie do zbiornika, podzielonego na trzy komory o pojemności V=70m3 każda. Stąd, przy użyciu trzech pomp, woda przetłaczana jest rurociągiem Ø 400mm do stacji uzdaniania wody (SUW).

W ramach pozwolenia wodno-prawnego, woda z rzeki wykorzystywana jest również do sztucznego zasilania ujęcia Starorzecze, które składa się z 9 studni Szybowych o wydajności ok. 300m3/h. Stare koryto rzeki wykorzystywane jest jako zbiornik wody o pojemności ok. 40000m3. Zbiornik starego koryta wykorzystywany jest do sztucznego zwiększenia wydajności 9 studni oraz służy jako zapas wody w okresach dużej mętności wody w Skawince.

Woda z ujęć przy ul. Hallerów oraz Starorzecza przy ul. Groble doprowadzana jest rurociągami Ø 400mm i Ø 300mm do SUW przy ul. Radziszowskiej, gdzie poddawana jest kolejnym zabiegom technologicznym, których celem jest doprowadzenie jej do norm jakości wody pitnej. Woda podlega następującym po sobie procesom: koagulacji, sedymentacji, filtracji oraz dezynfekcji.

Proces koagulacji

Woda z ujęć tłoczona jest do komór szybkiego mieszania, skąd przepływa do osadników i dalej na filtry pośpieszne.

Proces sedymentacji

Woda po koagulacji, poprzez komory uspakajające (komory mieszania wolnego), wpływa do osadnika. W zakładzie pracują trzy osadniki poziome podłużne. Czas zatrzymania wody w osadniku wynosi 4 - 6 godzin.

Proces filtracji

Woda po przejściu przez osadnik trafia na filtry pośpieszne otwarte. W SUW pracuje 6 komór filtracyjnych, których zadaniem jest doczyszczenie wody oraz usunięcie ewentualnych zawiesin. Filtry są wielowarstwowe i składają się z warstwy piasku oraz antracytu, płukane są pojedynczo w celu zapewnienia ciągłości pracy SUW. Następnie woda kierowana jest do studni zbiorczej (zbiornika kontaktowego), gdzie jest po drodze naświetlana promieniami UV i dezynfekowana chlorem.

Proces dezynfekcji

Dezynfekcję wody przeprowadza się promieniami UV, natomiast chlorowanie jest procesem uzupełniającym. W ciągu technologicznym, po filtrach, zastosowano system 6 lamp średniociśnieniowych. Następnie do wody dodawany jest podchloryn sodu. Podchloryn dawkuje się także w punkcie przed filtrami, jako środek utleniący, w celu usuwania związków żelaza.

Zbiornik kontaktowy

Zbiornik kontaktowy na terenie SUW to zbiornik, w którym zachodzą reakcje między chlorem a uzdatnioną wodą. Ze zbiornika kontaktowego pompy ciśnieniowe tłoczą wodę bezpośrednio do sieci, a nadmiar wody gromadzony jest w zbiorniku wyrównawczym.

Zbiornik wody czystej (wyrównawczy)

Woda uzdatniona, która nie zasiliła sieci wskutek spadku zapotrzebowania, magazynowana jest w zbiornikach wyrównawczych. Zbiorniki te zapewniają także ciśnienie wody w sieci w momencie wyłączenia pomp na terenie SUW. Zbiorniki umieszczone są na wysokości 270m n.p.m, czyli ok. 50m powyżej terenu stacji uzdatniania.