×

Oczyszczalnia / Część biologiczna i osadowa

Część biologiczna i osadowa

Proces oczyszczania ścieków i rozwiązania zastosowane w oczyszczalni:


CZĘŚĆ MECHANICZNA


Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni dwoma kolektorami , jeden przeznaczony dla dopływu ścieków z prawobrzeżnej części zlewni, a drugi dla ścieków z lewobrzeżnej części zlewni.
Ścieki dopływają do krat rzadkich umieszczonych w budynku krat i separacji piasku. Z budynku krat rzadkich po oddzieleniu skratek ścieki kierowane są do piaskownika przedmuchiwanego, którego zadaniem jest usunięcie piasku oraz części pływających .Kolejnym etapem są kraty gęste.
Po przejściu przez piaskownik ścieki kierowane są do pompowni głównej, która zbiera ścieki z obu części ( prawy i lewy brzeg) oczyszczalni i tłoczy je do osadnika wstępnego.
W osadniku wstępnym następuje wydzielenie ze ścieków części sedymentujących i flotujących. Ścieki po osadniku wstępnym płyną grawitacyjne do reaktorów biologicznych poprzez komorę rozdziału. Osady z osadnika wstępnego kierowane są pompowo do zagęszczacza grawitacyjnego osadu wstępnego, a zgromadzony w osadniku flotat zostanie grawitacyjnie skierowany do komory flotatu przy osadniku. Osad zagęszczony w zagęszczaczu grawitacyjnym jest kierowany pompowo do komór fermentacji (WKFz).
Na oczyszczalni znajduje się również stacja zlewcza nieczystości płynnych, umożliwiająca przyjęcie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.


CZĘŚĆ BIOLOGICZNA


Oczyszczanie biologiczne jest prowadzone w oparciu o proces usuwania związków azotu i fosforu z zastosowaniem defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji.
W skład oczyszczania biologicznego wchodzą trzy reaktory biologiczne, dwa istniejące i jeden nowy.
Przyjmuje sie następujący rozdział ścieków na poszczególne reaktory:

  • reaktor I (A01) – 19% dopływających ścieków
  • reaktor II (A02) – 21% dopływających ścieków
  • reaktor III (A03, nowy) – 60% dopływających ścieków


Reaktory biologiczne tworzą zespoły obiektów składających się z komór osadu czynnego, pompowni recyrkulacji osadu i osadnika wtórnego.
Ścieki dopływają do komory defosfatacji, do której kierowany jest także strumień ścieków osadu recyrkulowanego z osadnika wtórnego. W dalszej kolejności ścieki przepływają przez komorę denitryfikacji, naprzemiennego działania oraz nitryfikacji.
W reaktorach w następujących po sobie fazach tlenowych i beztlenowych zachodzą procesy pełnego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków biogennych (azot i fosfor). Przepływ mieszaniny osadu czynnego i ścieków przez powyższy, beztlenowo-tlenowy układ komór pozwala na usuwanie związków biogennych (azotu i fosforu) w procesach biologicznej defosfatacji, denitryfikacji oraz nitryfikacji.

Mieszanina ścieków i osadu, odpływająca z komór, jest kierowana do osadnika wtórnego, w którym następuje fizyczne rozdzielenie ścieków od osadu w procesie sedymentacji. Z osadnika odpływają oczyszczone ścieki, i dalej zbiorczym korytem odpływowym odprowadzane są do odbiornika- rzeki Skawinka.


CZĘŚĆ OSADOWA


Część osadowa składa się z obiektów :

  • zagęszczacz grawitacyjny i pompownię osadu wstępnego, 
  • instalację mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego z zagęszczaczem ,
  • wymiennikownię do podgrzewania i cyrkulacji osadu w komorach fermentacyjnych,
  • dwie wydzielone zamknięte komory fermentacyjne WKFz,
  • zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego,
  • instalację odwadniania osadów – 2 wirówki dekantacyjne układem przygotowania polielektrolitu

Gospodarka osadowa przedstawia się następująco: osad z osadnika wstępnego jest okresowo pompowany do zagęszczacza grawitacyjnego gdzie następuje sedymentacja osadu.
Zagęszczony osad wstępny jest bezpośrednio pompowany do zbiorników fermentacyjnych (WKFz). W zagęszczaczu zachodzi też generacja lotnych kwasów tłuszczowych (LKT), które są niezbędne w procesie denitryfikacji.


Ze zbiornika uśredniającego wymieszany osad nadmierny odprowadzany jest do stacji zagęszczania osadu . Po odpowiednim zagęszczeniu 5-6% s.m. osad kierowany jest do komór WKFz.
W komorach WKFz następuje beztlenowa fermentacja osadu wstępnego oraz zagęszczonego osadu nadmiernego z odzyskiem biogazu.
Uzyskany w procesie fermentacji biogaz po odsiarczeniu magazynowany jest w zbiorniku biogazu.


Z komór WKFz osad poprzez komory przelewowe spuszczany jest do zbiornika osadu przefermentowanego . Ze zbiornika buforowego osad pobierany jest do stacji odwadniania. Do mechanicznego odwadniania osadu służą dwie wirówki ekantacyjne. Odwodniony osad przekazywany jest przenośnikami ślimakowymi bezpośrednio na przyczepę lub do linii higienizacji, gdzie jest higienizowany wapnem palonym. Następnie osad transportowany jest przyczepami na tymczasowe składowisko osadu, a potem przekazywany wyspecjalizowanej firmie do zagospodarowania


Załącznik: Wykaz metod badawczych



Załączniki