×

Biuro Obsługi Klienta / Procedura podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Procedura podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan

Tryb  postępowania  w  celu  podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej  lub kanalizacyjnej

PROCEDURA


 1. Złożenie do Przedsiębiorstwa wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej (DRUK1).
 2. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny lub plan zabudowy, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci oraz oświadczenieo posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (DRUK2). Zaleca się, aby szkic sytuacyjny lub plan zabudowy został przygotowany na mapie sytuacyjnej przez osobę mającą stosowne uprawnienia.
 1. Na złożonym wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo potwierdza pisemnie jego przyjęcie oraz datę jego złożenia.
 2. Na podstawie danych określonych w złożonym wniosku Przedsiębiorstwo wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci lub  odmawia ich wydania w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania warunków może ulec wydłużeniu odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wraz z  podaniem uzasadnienia przyczyny tego przedłużenia.

Do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku

o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie jest kompletny, Przedsiębiorstwo wysyła do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie pismo,w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku.
 2.  Inwestor starający się o przyłączenie do miejskiej sieci na podstawie otrzymanych warunków technicznych   przygotowuje dokumentację wymaganą w przepisach Ustawy Prawo Budowlane w zakresie:

         1)  wykonania projektu zagospodarowania działki lub terenu i dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych  

              budowlanych do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego,

              nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;

     2)  wykonania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskaniuw Starostwie Powiatowym decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu    pozwolenia na budowę;

Uzgodnienia w/w dokumentacji projektowej (DRUK7) z Przedsiębiorstwem należy dokonać przed złożeniem odpowiedniegowymaganego Prawem Budowlanym wniosku do Starostwa


         3)  w przypadku budowy bez zgłoszenia do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego, wykonania planu sytuacyjnego sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesioną trasą przyłączenia do istniejącej sieci wod-kan.

W tym przypadku Inwestor (pełnomocnik)  przedkłada sporządzony plan sytuacyjny

w 2 egzemplarzach wraz z dokumentami uzupełniającymi celem sprawdzenia, czy uwzględnia on wydane przez Przedsiębiorstwo warunki przyłączenia do sieci (DRUK16).

Dokumenty uzupełniające plan sytuacyjny  powinny zawierać:

 • Krótki opis techniczny zaproponowanego rozwiązania wraz z zestawieniem materiałów;
 • Zwymiarowaną trasę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z domiarami do istniejących budynków i obiektów (np. innych sieci uzbrojenia);
 • Miejsce i sposób połączenia z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną oraz instalacjami odbiorcy;
 • Profil podłużny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej;
 • Rzut przyziemia budynku z  miejscem lokalizacji zestawu wodomierzowego

(w przypadku lokalizacji wodomierza w studzience rysunek szczegółowy studzienki);

 • Zgody wejścia w teren od osób fizycznych, prawnych lub instytucji;
 • Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów na działkę Inwestora oraz działki przez które ma przebiegać przyłącze  (nie starsze niż 3 miesiące);
 • uzgodnienia kolizji / skrzyżowań z właścicielami (gestorami) istniejącego uzbrojenia terenu;
 • uzyskania od zarządcy (np.drogi) decyzji lokalizacyjnej jeśli jest wymagana odrębnymi przepisami;
 • uprawnienia projektanta oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby.

W przypadku realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie wykraczającego poza granicę działki, która ma zostać przyłączona do sieci, Przedsiębiorstwo może odstąpić od dołączenia części dokumentów uzupełniających plan sytuacyjny.

W przypadku nie dostarczenia zgód wejścia w teren, wypisów z rejestru gruntów, dokumentów potwierdzających uzgodnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, oraz decyzji lokalizacyjnej wymaga się pisemnego oświadczenia Inwestora o posiadanych dokumentach pod rygorem prawnym  (DRUK17)

       7. W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo stwierdzi niezgodność planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami   przyłączenia do sieci, poinformuje o tym podmiot ubiegający się o przyłączenie celem usunięcia niezgodności.

      8. Po potwierdzeniu przez ZWiK Sp. z o.o. zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z  wydanymi warunkami przyłączeniaInwestor składa wniosek o zawarcie umowyo zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków (DRUK3).

       9. Odbioru przyłącza dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia do odbioru przez przyszłego Odbiorcę Usług (DRUK8) na min 3 dni przed rozpoczęciem robót zgodnie z wydanymi warunkami podłączenia do sieci. Odbiór dokonywany jest na otwartym wykopie.

            Podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej bez zgłoszenia odbioru traktowane jest  jako nielegalny zrzut ścieków i pobór wody oraz podlega karom określonym w Ustawie z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

         10. Na podstawie wniosku złożonego przez Inwestora Przedsiębiorstwo sporządza dwa egzemplarze umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, które należy podpisać w Biurze Obsługi Klienta. Po podpisaniu ww. umowy, uzgadniany jest termin montażu wodomierza przez Przedsiębiorstwo.

      11. Na wniosek Inwestora lub pełnomocnika (DRUK18) Przedsiębiorstwo wydaje protokół odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim podpisaniu go przez Wykonawcę. Do wniosku  należy załączyć  mapę inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej podpisanej przez uprawnionego geodetę oraz płytę CD zawierająca mapę w wersji elektronicznej -  plik CAD (DXF). Płytę CD należy opisać podając adres inwestycji oraz dane Inwestora. Mapę w formacie elektronicznym można również przesłać na adres: dzialtechniczny@zwik.skawina.pl .

 

Wszelkie druki wniosków można uzyskać w siedzibie zakładu lub pobrać ze strony www.zwik.skawina.pl  w zakładce Biuro Obsługi Klienta/ druki do pobrania.

Załączniki - format .PDF :

(DRUK 1) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej

(DRUK 2) Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości

(DRUK 3)Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków

(DRUK 7) Wniosek o opinię projektu technicznego

(DRUK 8) Zgłoszenie zamiaru wykonania podłączenia wod-kan

(DRUK 16) WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI SPORZĄDZONEGO PLANU SYTUACYJNEGO

(DRUK 17) OŚWIADCZENIE INWESTORA

(DRUK 18) WNIOSEK O WYDANIE PROTOKOŁÓW
PODEJŚCIE WODOMIERZA

 

    SCHEMAT WYMAGANEGO PODEJŚCIA WODOMIERZOWEGO