×

Oczyszczalnia / Kanalizacja TO NIE ŚMIETNIK

Kanalizacja TO NIE ŚMIETNIK

Kanalizacja to NIE śmietnik

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi zawiązanymi z jej eksploatacją.

Toaleta to nie śmietnik!

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Do toalety nie należy wrzucać:

    -odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien itp., nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.

  -  materiałów budowlanych takich jak: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje, lakiery, żywice, itp.

  -  części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie takich jak: rękawice gumowe, prezerwatywy, włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

   - środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski, tampony, nawilżane chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do uszu itp.

   - włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, szmat, rajstop – zawierających włókna naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.

  -  ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.

   - igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.

  - lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.

   - kości, odpadów kuchennych, obierek, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc nieprzepuszczalną bryłę. Co powoduje konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

   -odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.

   - substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

   - odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

 

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

 Informujemy, że w przypadku awarii systemu, do której dojdzie w wyniku wrzucenia do toalety w/w odpadów dojdzie do awarii systemu, właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami jej usunięcia.Załączniki