Biuro Obsługi Klienta / Ochrona Danych Osobowych w Spółce / Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dla Klientów ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie o przetwarzaniu danych osobowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie (dalej ZWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Klientów zakładu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Radziszowska 11 32-050 Skawina;
  • na adres poczty elektronicznej: iod@zwik.skawina.pl.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez ZWiKw celu:

  • zawarcia i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków],
  • realizacji zleceń badania wody oraz świadczenia usług z zakresu prac hydrotechnicznych [na podstawie prawa podatkowego oraz kodeksu cywilnego],
  • przesyłania drogą elektroniczną rachunków za świadczone usługi [na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą].

Każdemu odbiorcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania rachunków drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na realizację usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków.

Dane osobowe odbiorców usług nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy na świadczone usługi oraz okres wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto ZWiK informuje, że:

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz może utrudnić świadczenie pozostałych usług;
  • na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.