×

Biuro Obsługi Klienta / Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwala rada miasta lub gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

  1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
  3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
  4. warunki przyłączania do sieci,
  5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
  6. sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wykonanego przyłącza,
  7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
  8. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków,
  9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Przedsiębiorstwo wod.-kan. jest zobowiązane do udostępnienia Odbiorcy regulaminu przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W załączeniu uchwała oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skawina :Załączniki