×

Środki unijne / Gospodarka wodno ściekowa 2007-2013

Gospodarka wodno ściekowa 2007-2013

Projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

  • budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami,
  • rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skawinie,
  • budowę sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi.

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej użyteczności.

 

Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego związanego z budową i przebudową infrastruktury sieciowej przedstawia się następująco: 

L.P.

Wyszczególnienie

Jednostka

Wartość

1.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

km

115

2.

Kanalizacja sanitarna tłoczna

km

53

3.

Przepompownie sieciowe

szt.

25

4.

Przepompownie lokalne

szt.

13

5.

Przepompownie przydomowe

szt.

623

6.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie

szt.

1

7.

Budowa sieci wodociągowej

km

63,7

8.

Budowa hydroforni

szt.

2

9.

Budowa zbiorników wody

szt.

1

 

Łącznie w ramach Projektu planowane jest do wybudowania:

  • 168 km kanalizacji sanitarnej wraz z 661 przepompowniami ścieków
  • 63,7 km sieci wodociągowej wraz z 2 hydroforniami i 1 zbiornikiem wody

 

Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego związanego z budową i modernizacją infrastruktury wodno – ściekowej w podziale na 11 zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 

KONTRAKT I

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,
ul.Bukowska,ul.Batalionów Chłopskich,ul.Dębca

KS graw

m

kamionka,PVC

4459,5

K.tłoczna (ciśn.)

m

PE-HD

2395,5

pomp.sieciowe

szt.

 

2

pomp.przydomowe

szt.

 

36

  

KONTRAKT II

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - Radziszów

KS graw 200

m

kamionka,PCV

28 043,0

K.ciśnieniowa(tłoczna)

m

PE

26 910,0

pomp.sieciowe

szt.

 

3

pomp.lokalne

szt.

 

6

pomp.przydomowedwupompowe

szt.

 

3

pomp.przydomowejednopompowe

szt.

 

267

przyl wod.dn 90

m

PE

305,0

 

KONTRAKT III

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - Rzozów

KS graw

m

kamionka

12 091,0

k.ciśnieniowa(tłoczna)

m

PE-HD

6 356,0

pomp.sieciowe

szt.

 

3

pomp.przydomowe

szt.

 

69

 

KONTRAKT IV

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszów

KS graw

m

kamionka

8 669,0

k.ciśnieniowa(tłoczna)

m

PE-HD

828,0

pomp.sieciowe

szt.

 

1

 

pomp.przydomowe

szt.

 

8

 

KONTRAKT V

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka - Skawina

KS graw

m

kamionka

17 840,0

przew tłoczn

m

PE

2 860,0

pomp.sieciowe

szt.

 

9

pomp.lokalne

szt.

 

5

pomp.przydomowe

szt.

 

14

 

KONTRAKT VI

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

 

 

 

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina

KS graw

m

PVC

8 077,0

KS graw kamionka

m

kamionka

12 046,0

k.ciśnieniowa(tłoczna)

m

 

12 807,0

przyl graw dn 160

m

PVC

3 450,0

pomp.sieciowe

szt.

 

2

pomp.lokalne

szt.

 

2

pomp.przydomowedwupompowe

szt.

 

4

 

pomp.przydomowejednopompowe

szt.

 

216

przyl wod. dn 90

m

PE

300

 

KONTRAKT VII

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Kanalizacja sanitarna w ulicy Korabnickiej

KS graw

m

kamionka

1 126,5

KS graw

m

PVC

1 970,4

  

KONTRAKT VIII

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb

KS graw 200

m

PVC

8 181,0

przew tłoczn dn 110

m

PE

922,0

pomp. sieciowe

szt.

 

3

 

KONTRAKT IX

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa, etap IIId i IIIewraz ze zbiornikiem wody pitnej

KS graw

m

żywica

9 543,0

przew tłoczn dn 110

m

PE

376,0

pomp.sieciowe

szt.

 

2

pomp.przydomowe

szt.

 

6

wodociąg

m

PE 100

3 440,5

zbiorniki wody

kpl.

2 x 300 m³

1

 

KONTRAKT X

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Wodociąg dla Woli Radziszowskiej

Hydrofornie

szt.

Q = 15 dm³/h H = 120 m

2

wodociąg

m

PE100,PE80

59 697,0

  

KONTRAKT XI

Wyszczególnienie

Jednostka

Materiał

Ilość

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Skawinie

Modernizacja OS

szt.

 

1

 

 Załączniki