×

Oczyszczalnia / Pracownia technologiczna

Pracownia technologiczna

Jednym z priorytetów naszego Zakładu jest oczyszczanie ścieków z terenu miasta i Gminy Skawina, jak również tych dowożonych transportem asenizacyjnym.

Jakość oczyszczonych przez nas ścieków monitoruje Pracownia Technologiczna ścieków zlokalizowane bezpośrednio na Oczyszczalni. Do jego głównych zadań należy:

  • kontrola jakości ścieków surowych i oczyszczonych pod względem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących normach
  • kontrola jakości odbiornika ścieków oczyszczonych - rzeki Skawinki
  • kontrola procesu technologicznego oczyszczania ścieków na wszystkich jego etapach.

 W Pracowni technologicznej  pracuje zespół doświadczonych i kompetentnych analityków, którzy prowadzą szereg szczegółowych analiz w zakresie parametrów fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych .  Wykorzystuje się nowoczesną aparaturę, a stosowane metody badawcze oparte są na normach polskich           i międzynarodowych obowiązujących również w Polsce. Laboratorium dostarcza obiektywnych dowodów,       że jakość  odprowadzanych  ścieków oczyszczonych przez ZWiK Sp . z o.o. w Skawinie spełniają wymagania pozwolenia wodnoprawnego a także przepisów prawnych