×

Biuro Obsługi Klienta / Zawieranie umów

Zawieranie umów

Zawieranie umów – zmiana płatnika

Obowiązek zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i(lub) odprowadzenie ścieków pomiędzy Odbiorcą Usług a Przedsiębiorstwem wynika z :

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) ze zm.

Art. 6. ust. 1.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Art. 6 ust. 4.Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.

Osoby fizyczne:

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK 3)
 • tytuł prawny do nieruchomość lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu 
 • pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela) 
 • dowód osobisty ( do wglądu ) 
 • protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą (zależne od strony kupującej i sprzedającej - budynek może być też przejęty z ciągłością stanu wodomierza) (DRUK 12)

Przedsiębiorcy:

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK 3)
 • akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu 
 • Odpis z KRS lub wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) 
 • pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera przedstawiciel właściciela)
 • numery NIP i Regon 
 • protokół zdawczo-odbiorczy z numerem i stanem wodomierza na dzień przekazania podpisany przez stronę zdającą i przejmującą (zależne od strony kupującej i sprzedającej - budynek może być też przejęty z ciągłością stanu wodomierza) (DRUK 12)

 

Wspólnoty mieszkaniowe :

 • wniosek o zawarcie umowy (DRUK 3)
 • decyzja o nadaniu nr NIP;
 • uchwała o wyborze Członków Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków zarządzania budynkiem podmiotowi  innemu niż Zarząd Wspólnoty;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzaniu ścieków bądź umowa o powierzeniu zarządzania budynkiem, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności
   gospodarczej albo umowa spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP  osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarządcę Wspólnoty;

 

 W przypadku wynajęcia nieruchomości ( lokalu ) właściciel nieruchomości składa :

 • wniosek o wskazanie płatnika z wodomierza (DRUK 6)

 

Załączniki - format .pdf :

(DRUK 3) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

(DRUK 6) Wniosek o wskazanie płatnika z wodomierza.

(DRUK 12) Protokół zdawczo-odbiorczy.