×

Laboratorium / INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY W SPRAWIE UTRZYMYWANIA INSTALACJI DOMOWYCH

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW WODY W SPRAWIE UTRZYMYWANIA INSTALACJI DOMOWYCH

              Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -Dz.U. z dnia 11 grudnia 2017r, poz. 2294) odpowiada za jakość wody dostarczanej z sieci wodociągowej generalnie do wodomierza głównego lub zgodnie z zapisami w umowie. Za wodomierzem głównym zaczyna się wewnętrzna instalacja wodociągowa, za którą odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku.
Przyczyny pogorszenia się jakości wody w instalacji:
 a) Niewłaściwe wykonanie wewnętrznych instalacji w budynkach lub brak bieżącej konserwacji.
 b) Wykonanie instalacji z materiałów nie posiadających aktualnego atestu higienicznego, wydawanego wyłącznie przez Państwowy Zakład Higieny.
 c) Cofanie się wody zużytej z innej instalacji w budynku z powodu braku wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia (izolatory przepływu, zawory zwrotne antyskażeniowe), uniemożliwiające przepływ zwrotny wody, który wywołuje tzw. wtórne zanieczyszczenie wody.
d) Stagnacja wody w instalacji powodująca wzrost stężenia substancji zawieszonych (mętności), substancji rozpuszczonych oraz rozwój bakterii. Powstały biofilm (tj. cienka warstwa osadu biologicznego), wpływa na pogorszenie barwy, mętności, smaku i zapachu wody.
e) Domowe urządzenia do „doczyszczania” wody np. filtru z węglem aktywnym przed odcinkami instalacji wykonanymi z miedzi powoduje przechodzenie jonów miedzi do wody. W wyniku czego wzrasta barwa wody, odczuwalny jest gorzki metaliczny posmak, a w rezultacie może nastąpić przekroczenie dopuszczalnego stężenia miedzi w wodzie.
Rady dla odbiorców:
1. Regularne kontrole stanu technicznego, w tym czyszczenie i dezynfekcja zbiorników na instalacji wewnętrznej (zbiorniki hydroforowe, zbiorniki pośrednie strefowe, zasobniki ciepłej wody).
2. Konserwacja i kontrola działania urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.
3. Eliminowanie przecieków, wymiana niesprawnej armatury, odłączanie nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji.
4. Czyszczenie perlatorów, wylewek baterii i pryszniców – usuwanie części stałych z filtrów siatkowych zabezpieczających armaturę.
5. Czyszczenie/wymiana dodatkowych filtrów zamontowanych na instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Usuwanie nieszczelności w obrębie armatury czerpalnej – wymiana uszczelek, wężyków, zaworów.
7. Zapobieganie wzrostowi temperatury zimnej wody poprzez izolowanie instalacji zimnej wody przebiegającej przez pomieszczenia z wysoką temperaturą powietrza (węzły cieplne, kotłownie) oraz eliminowanie przenikania ciepła z przewodów ciepłej wody do instalacji zimnej wody – zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy przewodami zimnej i ciepłej wody oraz stosowanie izolacji termicznej instalacji ciepłej wody.