×

Firma / Historia

Historia

Historia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie 1937-2014.


Lata 1937 - 1957

1. Pierwszy wodociąg w Skawinie uruchomiono w 1937 roku z inicjatywy
Burmistrza Miasta Skawiny Feliksa Pukło.

2. Projektantami i wykonawcami wodociągu byli :
Biuro Instalacyjno-Techniczne Wł. Müller i A. Jędrzejewski Kraków, ul. Długa 38.

3. Od 1937r. do 1939r. Wodociągami zajmował się Zarząd Miejski w Skawinie.
Od 1939r. do 1945r. władze niemieckie.
Od 1945r. do 1957r. Referat Gospodarki Komunalnej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skawinie.

4. Powyższy wodociąg był wybudowany dla 4-ro tysięcznego miasta.

Dane o wodociągu w 1937r. 

 • Uruchomiono wodociąg miasta Skawiny.
 • Wybudowano ujęcie i pompownię przy ul.Mickiewicza o wyd. 400m3/dobę.
 • Uruchomiono sieć wodociągową od f80 do f175 - 5,5km ze zdrojami ulicznymi 12 szt. i hydrantami 20 szt.
 • Uruchomiono kilkanaście przyłączy domowych (szczególnie do domków „Kawy”).
 • Stosowano materiały bardzo wysokiej jakości - rury staliwne kielichowe (niektóre pracują do dnia dzisiejszego).
 • Kanalizacja wybudowana była jako lokalna ze wstępnym podczyszczeniem (szamba przelotowe) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych. Kanalizacja miejska 
 • o długości ok. 3 km obejmowała okolice Rynku i osiedle domków urzędników „Kawy” na terenie obecnego „Starego Osiedla”. Ścieki poprzez przelotowe szamba odprowadzane były do potoku Wyrwisko.
 • Opróżnianiem szamb zajmowali się lokalni gospodarze, którzy fekaliami nawozili słabe gleby.
 • Załoga Wodociągów składała się z 3 pracowników, którzy obsługiwali pompownię, zbiornik wody, sieć wodociągową ze zdrojami. Pierwszym pracownikiem był Hieronim Rusin, który pracował w Wodociągach 50lat - od 1937r. do 1987r.
 • Nie pobierano opłat za wodę.
   

Od 1955r. nastąpił w Skawinie burzliwy rozwój miasta ze względu na budowanie Huty Aluminium i Elektrowni. Powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, a wraz z rozbudową miasta nastąpił rozrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Lata 1957 – 1976

1. Nastąpił duży rozwój miasta Skawiny m.in. powstały dwa osiedla mieszkaniowe.

2. W 1957r. utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
w którym jednym z zakładów był Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

3. W 1976r. długość sieci wynosiła:

 • wodociąg - 40,7 km 
 • kanalizacja sanitarna - 14,7 km 
 • opadowa - 5,5 km

4. W 1961r. uruchomiono mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajności 4.200 m3/dobę. W tych latach pod względem technologicznym była to oczyszczalnia bardzo nowoczesna, zaprojektowana przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie.

5. W 1968r. powstał nowy zakład - Laboratorium Badania Wody i Ścieków, który wykonywał analizy dla całego województwa krakowskiego.

6. Od 1953r. do 1969r. brakujące ilości wody do miasta dostarczała Huta Aluminium ze swego ujęcia wody. Wybudowano dwa zbiorniki retencyjne na Falbówkach o poj. 3000m3.

7. W 1969r. dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji adaptowano nieczynne ujęcie wody Huty Aluminium na czerpnię wody pitnej, gdyż brakowało w Skawinie ok. 40% wody.

 

Lata 1976 – 1991

1.W 1976r. decyzją władz naczelnych zostało zlikwidowane Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Skawinie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie przejęło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, które obejmowało wówczas całe województwo krakowskie.

2. Na terenie miasta nadal rozbudowywano sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

3. W 1979r. przy ul. Radziszowskiej został uruchomiony nowy zakład uzdatniania wody o zdolności produkcji 9000m3/dobę wraz z ujęciem powierzchniowym na rzece Skawince.

4. Rozpoczęto budowę nowej bazy wod.-kan. z pomieszczeniami socjalnymi dla załogi, magazynami i pomieszczeniami biurowymi.

5. W 1991r. Zakład posiadał w eksploatacji sieć wodociągową 58 km sieć kanalizacji sanitarnej 28 km sieć kanalizacji opadowej 11km.

6. Stan załogi wynosił 70 osób.

 

Lata 1991 – 1999

1. 1.04.1991 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji został przekazany do Miasta i Gminy Skawina jako zakład budżetowy. Siedzibą zakładu jest miasto Skawina, a celem i przedmiotem działania:

 • produkcja wody pitnej i eksploatacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
 • świadczenie usług w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków i oczyszczania ścieków na terenie Gminy
 • eksploatacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy
 • ochrona ujęć i źródeł wody pitnej dla Gminy oraz uczestnictwo w zabezpieczeniu terenu rzeki Skawinki objętego strefą ochronną
 • uczestnictwo w akcjach powodziowych, oraz innych klęskach żywiołowych

2. Nastąpił szybki przyrost sieci, szczególnie wodociągowej.
W tym czasie :

 • przejęto do eksploatacji sieć wodociągową wsi Rzozów, Jurczyce, Gołuchowice, Polanka Hallera i Borek Szlachecki
 • oddano do eksploatacji Bazę ZWiK przy ul.Radziszowskiej z zapleczem socjalnym dla załogi sieci wod.-kan. i magazynami
 • oddano do eksploatacji nowe laboratorium badania wody i ścieków
 • oddano do eksploatacji nowy zakład uzdatniania wody w Pozowicach, który dostarcza wodę do 8-miu miejscowości Gminy. Stacja ta nie wymaga stałej obsługi. Informacje o jej pracy przekazywane są za pomocą sygnalizacji radiowej do Zakładu w Skawinie
 • oddano do eksploatacji sieć wodociągową dla wsi Pozowice, Jaśkowice, Facimiech, Ochodza, Zelczyna, Wielkie Drogi, Krzęcin i Grabie
 • w lipcu 1997r. w stacji uzdatniania wody w Skawinie uruchomiono urządzenie do uzdatniania wody za pomocą naświetlania ultrafioletem
 • zostało zlikwidowane nieekonomiczne ujęcie wody w Rzozowie, a woda do sieci podłączona została z ujęcia w Skawinie
 • rozpoczęto rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków

3. W dniu 2 października 1997 roku, odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia Wodociągów w Skawinie.
Z tej okazji w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich pracowników Skawińskich Wodociągów i ich rodzin. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Kazimierz Nycz- były duszpasterz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Po Mszy Świętej w DK „Sokół” odbyło się spotkanie pracowników ZWiK z duchowieństwem i władzami Miasta i Gminy, które upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.

4. W maju 1999r. zakład eksploatował:

 • sieć wodociągową 259,0 km 
 • sieć kanalizacji sanitarnej 32,0 km 
 • sieć kanalizacji opadowej 11,4 km  

Stan załogi wynosił 100 osób. Obiekty zakładu to:

 • Stacja Uzdatniania Wody 
 • Laboratorium Badania Wody i Ścieków
 • Zaplecze Techniczne, Administracja Zakładu pomieszczenia dla pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. 
 • Ujęcie wody na rzece Skawince
 • Zbiorniki wody pitnej dla Skawiny o pojemności 3000m3
 • Pompownia wody przy ul.Mickiewicza
 • Stacja Uzdatniania Wody w Pozowicach o wydajności 1.800m3/dobę
 • Zbiorniki wody pitnej w Krzęcinie o pojemności 500m3
 • Przepompownia wody w Rzozowie i Gołuchowicach
 • Oczyszczalnia ścieków przy ul.Czystej w Skawinie, w trakcie modernizacji i rozbudowy

 

Lata 1999 – 2001

Na obszarze gminy wprowadzono strefy zasilania zaopatrzenia w wodę:

 • I strefa zaopatrzenia do rzędnej 250,00 m n.p.m. 
 • II strefa zaopatrzenia od 250,00 – 310,00 m n.p.m. 
 • III strefa zaopatrzenia od 310,00 - 360,00 m n.p.m.


Wybudowano nową pompownię Rzozów na terenie Szkoły. Przez tą realizację uzyskano duże efekty ekonomiczne. Dotychczasowy budynek pompowni (po byłej stacji uzdatniania) o pow. ok. 300m2 z 0,50 ha działką zwrócono Gminie. Nowa pompownia o pow. 12m2 zlokalizowana na rzędnej 240 m n.p.m. pozwoliła na włączenie 80% obszaru Rzozowa do I strefy zasilania. W SUW Skawina zwiększono  dezynfekcji wody za pomocą urządzenia UV oraz ulepszono proces sterowania i płukania filtrów pospiesznych. Podstawowe obiekty Zakładu znajdują się przy ul. Radziszowskiej 11 w Skawinie, gdzie mieszczą się: stacja uzdatniania wody, wraz z pompownią główną, laboratorium badania wody i ścieków, zaplecze techniczne i administracja Zakładu oraz przy ul. Działkowców - oczyszczalnia ścieków wraz z punktem zlewnym. Pozostałe obiekty jak ujęcia wody, pompownie, zbiorniki, hydrofornie znajdują się na terenie gminy. Oczyszczalnia ścieków w 2000 roku została zmodernizowana i charakteryzuje się wysokim stopniem oczyszczenia ścieków łącznie z azotem i fosforem.


Założony stopień oczyszczania ścieków na wylocie do rzeki:

 • BZT5 – 15 mg O2/dm3
 • ChZT – 150 mg/dm3
 • zawiesina – 50 mg/dm3
 • Azot NH4 – 6 mg
 • azot ogólny – 30 mg
 • fosfor P – 1,5 mg/dm3

 

Rok 2002

Rok 2002 to kontynuacja programu poprawy jakości wody pobieranej z wodociągu skawińskiego.
Podstawowe parametry, które rzutują na jakość wody skawińskich wodociągów to: barwa, mętność, żelazo, mangan, azotany, bakteriologia, smak, zapach i inne.
Wodociąg skawiński wybudowany w końcu lat 70-tych oparty został w 100% na ujęciu wody powierzchniowej z rzeki Skawinka. Decydującym parametrem wymagającym uzdatniania tej wody to: mętność, barwa, związki azotu, bakteriologia, smak i zapach. Parametry w niektórych okresach z uwagi na duże wartości w rzece i na przestarzałą technologię stacji uzdatniania przy ul. Radziszowskiej powodowały, że jakość wody z wodociągu skawińskiego staje się w tych okresach gorszej jakości.

 • poprawiono parametry pracy filtrów (zwiększono intensywność płukania, wprowadzono automatyczne stałe obciążenie filtrów, wyflizowano komory)
 • wprowadzono dodatkowe napowietrzanie wody w okresach niedotlenienia wody w rzece
 • zwiększono częstotliwość usuwania osadów z komór ujęcia i osadników wstępnych
 • połączono dwa wodociągi skawiński i pozowicki 
 • rokrocznie prowadzi się remonty sieci, wymienia stare pozarastane rury ulegające częstym awariom na nowe PE, zamykając przy tym poszczególne odcinki w pierścienie w celu utrzymania świeżości wody w sieci

Decydującą poprawę jakości wody oczekuje się poprzez włączenie ujęcia awaryjnego wody podziemnej obecnie będącego w budowie i planowanej rekonstrukcji ujęcia drenażowego w najbliższym roku.

 

Rok 2003

 • Oddano do eksploatacji ujęcie awaryjne w postaci 2 studni szybowych f2500 mm i f2000 mm z filtrami poziomymi o długości L = 131m, wydajność ujęcia 97,5 m3/h, koszt budowy – 527.783 zł 
 • Dokonuje się zakupu wody podziemnej z Elektrowni w ilości 30 – 70 m3/h

 

Rok 2004

 • Zmodernizowano ujęcie drenażowe wybudowane w 50- tych latach i nieczynne od końca 1978 tj. od uruchomienia SUW przy ul.Radziszowskiej a osiągnięta wydajność po modernizacji wynosi 100 – 220m3/h, redukujące 70% zanieczyszczeń zawiesiny i bakterii. Koszt przebudowy ujęcia to ok. 130 tys. zł. 
 • Uruchomienie tego ujęcia w sierpniu 2004 roku pozwoliło ograniczyć do sytuacji wyjątkowych bezpośredni pobór wody z rzeki i ograniczyć zakup wody z Elektrowni. 
 • Wybudowano studnię wierconą w Pozowicach o wydajności 22,7 m3/h; kosztem - 33.104 zł.

 

Rok 2005

 • Wybudowano kolejną studnię wierconą na terenie stacji uzdatniania wody w Skawinie : koszt = 34.445 zł , - wydajność 15 m3/h 
 • Dokonano dalszego rozpoznania hydrogeologicznego rejonu stacja uzdatniania ul. Radziszowska – rzeka Skawinka. W wyniku wstępnego rozpoznania uzyskano pozwolenia na dalsze prace hydrogeologiczne w postaci budowy czterech studni o wydajności 130 m3/h.

 

Rok 2006

 • Wykonano 4-ry studnie f2500 mm o Q = 67,5 m3/h – nowe ujęcie 4 studnie nazwano „Starorzecze”. Koszt wykonania 250.717 zł. 4 studnie pozostają do podłączenia do stacji uzdatniania w przyszłym roku. 
 • ZWiK eksploatuje 247,3 km sieci : - w tym rurociągi magistralne i rozdzielcze w ilości 172,9 km, których stan rzutuje bezpośrednio na jakość wody i wtórne zanieczyszczenie. 
 • W latach 2000 – 2005 wymieniono ponad 15 km sieci głównej, pozostaje nadal jeszcze do wymiany ok. 10 km rurociągów żeliwnych, stalowych.

 

Rok 2007

 • Zagospodarowywane jest ujęcie 4-ch studni „Starorzecze” podłączając je do układu wodociągu skawińskiego. Poprzez sztuczne nawodnienie Starego Koryta Skawinki uzyskano zwiększoną wydajność ujęcia do 200 m3/h przy wyższych stanach rzeki. Woda charakteryzuje się zwiększoną zawartością żelaza i manganu w pierwszym okresie eksploatacji. Koszt zagospodarowania ok. 600 tys. zł. 
 • Trwa modernizacja filtrów pośpiesznych stacji uzdatniania wody przy ul.Radziszowskiej . Modernizacja polega na wymianie drenażu oraz zwiększeniu o 100% drogi filtracji przy zastosowaniu drobniejszych frakcji piasku filtracyjnego 0,6-1,1mm oraz wprowadzeniu nowej warstwy antracytu. Koszt modernizacji to 1.300.000 zł. Zakończenie koniec 2007 roku. 
 • Pozyskanie wody podziemnej i infiltracyjnej w ilości równej wydajności stacji uzdatniania przy ul.Radziszowskiej oraz zakończenie modernizacji filtrów pośpiesznych tej stacji w bieżącym roku pozwoli na stabilizację i dalszą poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom.


Rok 2008

 • zakończono realizację przebudowy filtrów (efekt: poprawa jakości wody oraz zwiększenie wydajności urządzeń filtrów – redukcja mętności, bakterii clostridium, poprawa walorów smakowych wody uzdatnionej) , 
 • opracowano i wdrożono proces odżelaziania i odmanganiania wody na stacji przy ul. Radziszowskiej w Skawinie, ustalając odpowiednią metodę redukcji żelaza i manganu oraz wykonano wymaganą instalację. Całość procesu z uwagi na złą jakość wody przeprowadzono podczas pracy stacji i w bardzo krótkim 3-miesięcznym okresie, poprawiono jednocześnie stopień niezawodności dezynfekcji wody poprzez zastosowanie utleniacza przed filtrami i dezynfekcji ultrafioletem po filtrach pośpiesznych, 
 • przebudowa wodociągu d=225mm PE w części ul. Mickiewicza, Tyniecka, 29 Listopada, oraz wybudowano nowy wodociąg d 160 PE w ul. Podbory i Tyniecka (efekty: wyeliminowano awaryjność sieci wodociągowej, nastąpiła poprawa jakości wody, zamknięto ciąg w ul. Tynieckiej i połączono wodociąg Skawina z siecią wodociągową miasta Krakowa.), 
 • wymieniono wodociąg w części ulicy ul. Łanowa – Asnyka - Jagielnia w Skawinie (efekt: likwidacja częstych awarii oraz poprawa jakości wody ze względu na zażelezienie stalowych rurociągów), 
 • przebudowa wodociągu d=225mm PE w części ul. Ogrody (efekt: poprawa ciśnienia wody dla budynków wielorodzinnych, zapewnienie odpowiedniej ilości i ciśnienia wody dla hydroforowni „Ogrody”, likwidacja awarii, poprawa jakości wody), 
 • dostosowano do wymagań Ustawy trzy pracownie laboratoryjne do badania wody i ścieków (wprowadzono odpowiednie procedury i zgłoszono o uznanie badań przez Państwową Inspekcję Sanitarną), 
 • ujęcie „Starorzecze” - dostosowano poprzez rozbudowę instalacji do efektywniejszego poboru wody, zwiększając jego wydajność z 62,75m3/h do 180 m3/h. 
 • zakup i montaż dmuchawy i maceratora na oczyszczalni ścieków (efekt: zwiększenie dawki tlenu w reaktorze o znacznym przeciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń – poprawi to zdolność oczyszczania ścieków), 
 • monitoring pomp pompowni ścieków ,,Na Bagnie ” oraz monitoring pompowni przy ulicy Hutników w Skawinie (efekt: poprawa efektywności pracy oraz zapewnienie ciągłości odbioru ścieków), 
 • wymiana silników w pompowni głównej SUW ul. Radziszowska (efekt: oszczędność energii elektrycznej około 10%, zmniejszenie hałasu, poprawa warunków pracy hydraulicznej pompownie - zwiększenie wydajności), 
 • remont kanału w ul. Mickiewicza metodą bezrozkopową (efekt: ograniczenie a nawet wyeliminowanie powstania awarii w drodze krajowej poprzez wzmocnienie konstrukcji i szczelności kanału oraz efektywniejszy odbiór ścieków).


Dzięki prowadzonym remontom i inwestycjom nastąpiła znaczna wydajność ujęć wody o lepszej jakości co bezpośrednio wpływa na jakość wody dostarczanej odbiorcom jak również efektywniejszy stał się odbiór i oczyszczanie ścieków. Na SUW Skawina wprowadzono technologię odmanganiania i odżelaziania wody poprzez nową instalację napowietrzania i dawkowania podchlorynu sodu. Przeprowadzono również próby technologiczne usuwania żelaza i manganu przy pomocy nadmanganianu potasu, wybrano ostatecznie wariant lepszy pod względem ekonomicznym i eksploatacyjnym związany z napowietrzaniem i utlenianiem wody przed filtrami pośpiesznymi.

 

Rok 2009

 • rozpoczęto realizację przedsięwzięcia Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina” z własnych źródeł finansowania:

a) rozbudowa sieci Wola Radziszowska,
b) projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków,
c) wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektu,
d) opracowanie procedur dla projektu,

 • dokonano zwiększenia wydajności ujęć wody „Starorzecze”, „Hallerów” co dało elekt w postaci pozyskania 100% wody infiltracyjnej dla potrzeb uzdatniania,
 • oddano filtry pospieszne w SUW przy ulicy Radziszowskiej po przebudowie ze złożem piaskowo - antracytowym o dwukrotnie dłuższej drodze filtracji warstwy czynnej,
 • wprowadzono odmanganianie i odżelazianie wody poprzez dodatkowe napowietrzanie i wstępne utlenianie,
 • rokrocznie następuje systematyczna wymiana rurociągów stalowych i żeliwnych powodujących największe wtórne zanieczyszczenie wody podczas dystrybucji.


W 2009 roku wymieniono:

 • w ul. Mickiewicza sieć magistralną,
 • w ulicy: Ogrody - główną osnowę II strefy ciśnienia tj. dla Korabnik Górnych,
 • sieć rozdzielczą w ulicach: Torowa, Kraszewskiego, Daszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, w części Łanowa i Jagielnia,
 • doposażono pracownie laboratoryjne do badania wódy i ścieków


Przeciążona oczyszczalnia ścieków ładunkiem średnio od 25 % do 40% BzT5 i ChZT wymaga wielu starań i zabiegów, aby Spółka dotrzymywała warunków zrzutu ścieków oczyszczonych. Przeciążenia i wiek urządzeń oczyszczalni ścieków przyczynia się do częstych awarii i należy szybko reagować w celu likwidacji zakłóceń oczyszczania. Jednocześnie w 2009 roku poprawiono zdolność oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie ilości tlenu w reaktorze A0-2, wymieniając dmuchawy i dyfuzory wraz z instalacją. Przeprowadzono remont kapitalny mieszadła w zamkniętej wydzielonej komorze fermentacyjnej, kraty gęste schodkowe, zgarniacz osadnika wtórnego, pomiaru ścieków oczyszczonych, mieszadła i podajnika osadu oraz wiele drobniejszych remontów.

Rok 2010

A. Realizacja przedsięwzięcia Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina”

Na dzień 31.12.2010 roku realizacja rzeczowa przedstawia się w następujący sposób:
Kontrakty usługowe:
1. 24.03.2010r. wystąpiono do NFOŚiGW z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia w
formie dopłat do oprocentowania kredytu. W dniu 27.07.2010 r. Rada Nadzorcza NFOŚ i GW zatwierdziła wniosek na dopłaty do kredytu w wysokości 5 573 304.65 zł.
2. W dniu 24.06.2010r. podpisano umowę na usługę „Inżynier Kontraktu" z firmą: EKOCENTRUM Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław. Firma została wyłoniona w drodze przetargu z 9 złożonych ofert. Inżynier Kontraktu realizuje zobowiązania zgodnie z zawartą umową.
3. W dniu 20.01.2011r. nastąpiło podpisanie umowy z PKO Bank Polski na udzielenie kredytu w wysokości 33 min zł przeznaczonego na sfinansowanie części Projektu leżącego po stronie beneficjenta. Po podpisaniu umowy z bankiem zostanie podpisana umowa z NFOŚiGW w sprawie dopłat do kredytu.
4. Umowa na promocję projektu została podpisana z firmą „Unia Sp. z o.o.” wyłonioną w drodze przetargu. Promocja Projektu" realizowana jest przez Wykonawcę zgodnie z zawartą umową.

B. Realizacja zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki:

 • rokrocznie następuje systematyczna wymiana rurociągów stalowych i żeliwnych powodujących największe wtórne zanieczyszczenie wody podczas dystrybucji.
 • w 2010 roku wymieniono odcinki sieci: ul. Jagielnia, Słowackiego, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Kraszewskiego, Kopernika, Wyspiańskiego, Torowa, Borek Szlachecki, Gołuchowie, Kopanka, Polanka, Rzozowie, Jurczyce, o łącznej długości l224.54 mb,
 • dokonano wymiany zdezelowanych agregatów prądotwórczych na SUW Radziszowska i pompownia Mickiewicza, gdzie prowadzi się remont w części pompowej,
 • na oczyszczalni ścieków dokonano:

a) remontu wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej,
b) remontu stacji odwadniania,
c) remontu kraty pionowej,
d) remontu stacji zagęszczania,
e) remontu kraty gęstej środkowej,
f) remontu komory fermentacyjnej otwartej.

 

ROK 2011

Zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

A. Realizacja Projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina’’

Na dzień 31.12.2011 roku realizacja rzeczowa przedstawia się w następujący sposób:

 • zostały zakończone wszystkie procedury przetargowe, 
 • rzeczowy postęp prac jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu,
 • kontrakty I Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawinie, ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca i kontrakt VII Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej zostały zakończone.

Całkowity koszt dotychczasowy realizacji projektu na dzień 31.12.2011 r. 17 833 943, 31 zł.

B. Realizacja zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki:

 • wdrożenie projektu ilości i stabilizacji wody pitnej ( efektem tych działań jest: brak przerw w dostawie wody w okresach upałów jak również w okresach stanów wezbraniowych rzeki, jakość wody dostarczonej odbiorcom znacznie się poprawiła, wskaźnik mętności uległ poprawie),
 • rokrocznie następuje systematyczna wymiana rurociągów stalowych i żeliwnych powodujących największe wtórne zanieczyszczenie wody podczas dystrybucji. W 2011 roku wymieniono:
 • odcinki sieci wodociągowej stalowej na terenie Rzozowa, w ul. Batalionów Chłopskich, o łącznej długości i 1628m , przeprowadzono renowację kanałów o długości 330 m..
 • trwa systematyczna naprawa hydrantów w całej Gminie.


Dzięki prowadzonym remontom i inwestycjom nastąpiła znaczna poprawa wydajności ujęć wody o lepszej jakości co bezpośrednio wpływa na jakość wody dostarczanej odbiorcom jak również efektywniejszy stał się odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

ROK 2012

Zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

A. Realizacja Projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina’’

Całkowity koszt dotychczasowy realizacji projektu na dzień 31.12.2012 r. 62 148 050, 99 zł. 

B. Realizacja zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki:

 • dokonano rozpoznania hydrogeologicznego możliwości pozyskania dalszej ilości wody infiltracyjnej na ujęciu „Starorzecze” i budowy zespolonej studni z drenażem ujmującym oraz podjęto działanie.Opracowano koncepcję, wykup gruntu,
 • rozpoczęto prace projektowe budowy zbiornika wodnego wody surowej na 60.000m3, jako zapasu wody dla w/w okresów. Przygotowano również inwestycję rozbudowy filtrów (przygotowano teren i dokumentację). 
 • wymieniono instalację c.o. na obiektach stacji uzdatniania wody i budynku Laboratorium przy ul. Radziszowskiej wraz z węzłem cieplnym i centralną ciepłą wodą. 
 • wykonano wodociąg w ul. Kwiatowej, ul. Piłsudskiego i innych jako rozbudowy sieci o łącznej dł. L 1006 mb oraz . 
 • wymieniono 167 szt. podejść wodomierzowych w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej i PGM z dostosowaniem do odczytu radiowego. 
 • ułożono światłowód pomiędzy ujęciem głównym (pompownią) ul. Hallerów a SUW.

 


ROK 2013

Zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

A. Realizacja Projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina’’
Całkowity koszt dotychczasowy realizacji projektu na dzień 31.12.2013 r. 102 452 668, 60zł.

B. Realizacja zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki:

 • wykonano ujecie dodatkowe w postaci 3 studni Fi 2500 mm z drenami poziomymi o długości 100 m d 225 mm o perforacji 4,17%
 • wzmocniono istniejące ujęcia studzienne o dodatkowe filtry poziome d 225 o długości 170m 
 • wykonano światłowód i układy sterująco - monitorujące pracą ujęcia przy ul. Hallerów, zamieniając tym samym to ujęcie na pracę bezobsługową.
 • rozpoczęto budowę dodatkowego ujęcia podziemnego w postaci 4 rech studni z drenem podziemnym d 315 i d 225 mm L około 500 m o perforacji 13 % . Przygotowując tym samym Zakład w Skawinie do produkcji 12 000 m3 na dobę.
 • Realizowana jest pompownia wody w Gołuchowicach i opracowana jest dokumentacja na rurociąg tłoczny Polankę UJ do zbiornika wyrównawczego w Grabiu. Oba te obiekty zapewnią ciągłą dostawę wody pitnej i pożarowej dla Gołuchowic, Jurczyc, Polanki i gospodarstw UJ. 
 • Wykonano kanalizacje ciśnieniową z pompowniami domowymi: w ul. Batalionów Chłopskich, jako uzupełnienie zadania I unijnego dla enklawy 14 gospodarstw.
 • Wykonano kanalizację grawitacyjną w ul. Sikorskiego, ciśnieniową dla gospodarstw w ul. Mickiewicza z pompowniami domowymi oraz sieć wodociągową dla kilku gospodarstw w Radziszowie.
 • Dokonano wymiany sieci wodociągowej o łącznej długości 883, 5 metra.

 


ROK 2014

Zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

A. Realizacja Projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina’’

1 Podsumowanie realizacji projektu:
Przyjęto do eksploatacji 47 046 mb sieci wodociągowej i 168 km sieci kanalizacyjnej. Wykonano 40 pompowni sieciowych, 621 pompowni przydomowych, 2 hydrofornie oraz wybudowano zbiorniki wody pitnej o pojemności 2 x 300 m3. Do nowo wybudowanej kanalizacji podłączyło się 940 gospodarstw na 2 823 szt. stworzonych możliwości technicznych i do wodociągu 477 gospodarstw.

2. Aktualnie realizowane są zadania w ramach Projektu:

 • Kontrakt XIV Rozbudowa filtrów pospiesznych na stacji uzdatniania wody w Skawinie z terminem zakończenia IX 2015 roku.
 • Kontrakt XV Budowa kanalizacji sanitarnej uzupełnienie zadań 1-9 o zakresie realizacji 4,6 km z terminem zakończenia IX 2015r.


B. Realizacja zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki:

 • wykonano ujecie wody Starorzecze II w postaci 8 studni Fi 3000 – 1200 mm z drenami poziomymi o długości 500 m d 225 -315 mm o perforacji 14 %
 • wykonano rurociąg d 160mm PE L= 1200m w Polance Hallera łączący dwa wodociągi Skawiński i Pozowicki
 • ukończono budowę pompowni wody w Gołuchowicach dla miejscowości Gołuchowie, Jurczyce, Polanka

 

ROK 2015

Zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

A.  Realizacja Projektu, Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina’’

Na dzień 31.12.2015 roku sytuacja finansowa projektu przedstawia się następująco:

 Środki własne na realizacje projektu                                                                      49 793 590,39 zł

 Środki otrzymane z  NFOŚ i GW                                                                                 84 043 541,08zł

Całkowity koszt ukończonego projektu na dzień 31.12.2015r. to 133 837 131,47zł

 • Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 24.05.2010r.
 • Prace zakończono  09.2015r.
 • Wykonano zakres rzeczowy:

a/ sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej o długości 172,7 km

b/ pompowni ścieków sieciowe i lokalne – 40 szt.

c/ pompowni domowe 725 szt.

d/przebudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków z 48500RLM do92000RLM zdolności oczyszczania

e/ sieć wodociągową o długości 47,04 km

f/ hydroforni – 2 szt.

g/zbiorniki wody pitnej 2 x 300m3

h/rozbudowę filtrów pośpiesznych wody pitnej na SUW Skawina-poprawiono efekt filtracji o 50%.

W wyniku zrealizowanej inwestycji stworzono warunki techniczne dla podłączenia się do kanalizacji sanitarnej 2911 nieruchomości, stworzono możliwości dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Woli Radziszowskiej i poprawę warunków dostawy wody dla Radziszowa .

Ilość podłączonych nowych gospodarstw do nowo wybudowanej sieci wodociągowej                   

i kanalizacyjnej sanitarnej zrealizowanego Projektu na dzień 31.12.2015 roku wyniosła:

a/ do sieci wodociągowej - 529 gospodarstw

b/ do sieci kanalizacji sanitarnej - 2691 gospodarstw.

Osiągnięto wszystkie wskaźniki umowy z NFOŚiGW oraz rozliczono Projekt składając wniosek o płatność końcową (5% dotacji) w ramach programu POIS.

B) Spółka oprócz projektu z udziałem środków unijnych przygotowuje zabezpieczenie Miasta i Gminy na zwiększone zapotrzebowanie wody.

Przygotowano ujęcie i stacje uzdatniania wody przy ul. Radziszowskiej w podstawowych parametrach zwiększając zdolność z 9600 m3/d do 12 000 m3/d. W tym celu zrealizowano nowe ujecie drenażowe wody w postaci budowy studni szybowych fi 3000 ÷ 2500 mm i filtrami poziomymi fi 315 ÷ 225mm o długości 500 m wraz ze zbiornikiem ziemnym wody surowej o poj. 40 000 m3.

 

Rok 2016

1.W roku 2016 projekt pod nazwą, Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina ’’ został rozliczony. Osiągnięto wszystkie wskaźniki umowy z NFOŚiGW, zatrzymana zaliczka w wysokości 5% dotacji - płatności końcowej wpłynęła na konto ZWIK.

W roku 2016 do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych 352 budynki.

2.   Poprawa, jakości wody pitnej poprzez realizację inwestycji modernizacji technologii Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie. Projekt realizowano pn. „Modernizacja magazynowania i dozowania chemii w SUW – Skawina” o wartości: 3.118.334,93 PLN.

Zadanie zrealizowano z własnych środków Spółki.

Efektem zamierzenia inwestycyjnego jest radykalna poprawa we wskaźnikach, jakości wody, takich jak: mętność, barwa, a przede wszystkim poprawie uległ smak wody i jej zapach.

W wyniku inwestycji zużycie podchlorynu sodu spadło sześciokrotnie.

Dla kontroli smaku i zapachu wody utworzono w zakładowym laboratorium badania wody i ścieków pracownię sensoryczną, która kontroluje dodatkowo od 01.01.2017r. te dwa parametry, jakości wody.

ZWiK Skawina osiągając dobre efekty w produkcji energii elektrycznej z biogazu wytworzonego na Oczyszczalni Ścieków po przebudowie w 2014 roku, dodatkowo w 2016r wybudował instalację o mocy 60 kWh energii. Obecna możliwość produkcji energii wykorzystując biogaz wytworzony na oczyszczalni ścieków wynosi 180 kWh i pokrywa to w 50÷75% zapotrzebowania na energię elektryczną przez ten obiekt.

Wykonano ponadto:

 1. Roboty modernizacyjne obiektów SUW Skawina – na wartość 227.020,40 PLN.
 2. Wybudowano:

-wodociąg Groble L=487,83m PE90÷40mm

-wodociąg Gołuchowice- Radziszów L=942,02m PE110÷40mm

 1. Dokonano przebudowy wodociągów w ul. Zadworze w Radziszowie L=329,32m PE160 mm
 2. Wybudowano odcinki kanalizacji w Rzozowie.
 3. Rozbudowano ujęcie Starorzecze II koszt - 205.215,81 PLN.
 4. Dokonano przebudowy wodociągu na os. Bukowska koszt – 458.920,37 PLN L=1457,46m, PE160÷40mm 
 5. Zmodernizowano pompownie ścieków P5 Radziszów , PS ul. Hallerów

W sumie na cele inwestycyjne w 2016 roku wydatkowano 5.392.033,33 PLN (netto).

    1. Przeprowadzono renowację rękawa kanału sanitarnego w ul. Radziszowskiej fi 200 o długości 467 m fi 250 o długości 359 m oraz fi 400 o długości 92 m.

    2. Przeprowadzono renowacje kanału technologicznego fi 500 o długości 619 m od SUW do Laguny.

ROK 2017

W 2017 roku dużą część pracy Spółka poświęca poszerzeniu działalności na przyłączanie nowych odbiorców do wodociągu i kanalizacji. Do sieci wodociągowej podłączono 186 szt. nieruchomości, do sieci kanalizacyjnej 245 szt. nieruchomości

W 2017 roku wykonano ważne n/w inwestycje:

Obiekty

    - Modernizacja czerpni dennej nad rzeką Skawiną,

    - Przewiązka i termomodernizacja SUW,

    - Agregat kogeneracyjny,

    -Rozbudowa ujęcia wody Starorzecze II,

    - Przenośnik osadu odwodnionego,

liniowe kanalizacja

  -Kanalizacja sanitarna ul. Zawodzie Radziszów.

 -Montaż pompowni przydomowych.

 -Sieć kanalizacji Rzozów.

 -Kanalizacja sanitarna Brzegi Radziszów.

 -Kanalizacja sanitarna ul. Zadworze, Zadworze Górne, Podlesie Radziszów

Ponadto wykonano ważniejsze remonty;

-Sieć wodociągową istniejącą w Rzozowie, najbardziej awaryjną wraz z przyłączami na czterech odcinkach wymieniono na PE o łącznej długości 666mb oraz odcinek 102 mb na ul. Łanowej w Skawinie

-Renowacja kanału sanitarnego d400mmdługości 476m na odc. Popiełuszki – Żwirki Wigury

metodą bezrozkopową  oraz wymiana kanału ul. Żeromskiego – odc. 68m

-Remont agregatu kogenarycyjnego

-Wymiana  granulatu odsiarczania gazu, wymiana wkładów węglowych instalacji usuwania

odorów , remont zagęszczacza osadu wstępnego na oczyszczalni ścieków

Rok 2018

 1.       W 2018 roku rozpoczęto wdrożenie Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” o wartości 55 449 831,72 zł dofinansowanego środkami unijnymi poprzez NFOŚiGW w wysokości 28 192 092,37 zł.

W ramach projektu ma być wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 33 km na terenie miasta w ul. Granicznej, Leśnej, Wyspiańskiego oraz na terenie wiejskim  Krzęcin, Wielkie Drogi, Jaśkowice.

Zmodernizowana zostanie również stacja uzdatniania wody w Skawinie.

Rozpoczynając realizację Projektu Spółka w 2018 roku wykonała 1 452m kanalizacji dla wsi Krzęcin, Wielkie Drogi.

2.       Oprócz rozpoczęcia Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II w 2018r. Spółka wykonała:

a)       Kanalizację sanitarną w ul. Słoneczna – Radziszów o dług. 1860,23m kosztem 1 418 913 zł,  w ul. Groble – Skawina  o długości 567mb.

b)       Instalację dawkowania ozonu na stacji uzdatniania wody w Skawinie

c)       Wyposażono w urządzenia pompowe i sterownicze nowo podłączone nieruchomości do kanalizacji w ilości 30 sztuk

3. Ponadto wykonano ważniejsze remonty;

Sieć wodociągową istniejącą w Radziszowie  ul Łanowa ,Skawina Ogrody – M C Skłodowskiej wraz z przyłączami najbardziej awaryjną  wymieniono na PE o łącznej długości 495 mb.

Renowacja kanału sanitarnego fi 400 i fi 200 na długości 879 m. na odcinku ul. J. Pawła II- Popiełuszki- Bukowska- Kraszewskiego.

Renowacja 7 sztuk studni kanalizacyjnych w Gołuchowicach.

Wymiana  granulatu odsiarczania gazu, wymiana wkładów węglowych instalacji do usuwania odorów.

4. W 2018 roku do wodociągu podłączono 177  nieruchomości , do kanalizacji 167 .

 

ROK 2019

1.      W 2019 roku kontynuowano realizację Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II” o wartości 55 449 831,72 zł dofinansowanego środkami unijnymi poprzez NFOŚiGW w wysokości 28 192 092,37 zł.

W ramach projektu ma być wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 33 km na terenie miasta w ul. Granicznej, Leśnej, Wyspiańskiego oraz na terenie wiejskim  Krzęcin, Wielkie Drogi, Jaśkowice.

Zmodernizowana zostanie również stacja uzdatniania wody w Skawinie.

Realizując  Projekt Spółka do końca 2019  roku wykonała 8,83 km kanalizacji dla wsi Krzęcin, Wielkie Drogi, Graniczna, Leśna, Wyspiańskiego, oraz rozpoczęła modernizację stacji uzdatniania wody w Skawinie.

2.      Oprócz realizacji  Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina – etap II w 2019r. Spółka wykonała:

a)     kanalizację sanitarną w ul. Zawodzie – Radziszów o D 200 mm dług. 187 m,

b)     rurociąg tłoczny z pompowni P4 Radziszów fi 160 mm PE L= 204 m,

c)      wyposażono w urządzenia pompowe i sterownicze nowo podłączone nieruchomości do kanalizacji,

d)     przebudowano sieć wodociągową w ul. Tynieckiej L225 mm,

e)     przebudowano siec wodociągową w ul. Bukowska fi 160P L= 709m.

 3.      Ponadto wykonano ważniejsze remonty;

      Odcinki sieci  wodociągowej :  w ulicy Niepodległości, Łanowej, Hallerów

      Renowację kanału sanitarnego   na długości Sikorskiego- Tyniecka  Załączniki