×

Firma / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.zwik.skawina.pl,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zwik.skawina.pl

Spółka ma również obowiązek  zapewnić dostępność komunikacyjną i architektoniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon kontaktowy: 12 276-12-91

fax: 12 276-21-65

e-mail: biuro@zwik.skawina.pl

Adres korespondencyjny: ul. Radziszowska 11,  32-050 Skawina

 

Dostepność cyfrowa

 

1. Strona podmiotowa www.zwik.skawina.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) filmy nie posiadają napisów oraz tłumaczeń- audiodeskrypcyjnych
b) część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
c) niektóre załączniki są w formie skanów

2.Zamieszczone na stronie www.zwik.skawina.pl informacje publiczne, w postaci załączników, są w formie skanów , plików docx oraz plików  PDF.

3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

4. Na stronie www.zwik,skawina.pl wprowadzono poniższe ułatwienia

a) podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

b) możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

c) możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

d) podświetlenie linków

e) zmiana kontrastu

f) maska do czytania

g) przewodnik do czytania

h) przyjazny delay dyslektyków (czytelne czcionki)

5. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-15

Deklarację uaktualniono dnia 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie, oraz na podstawie wyników  audytu architektonicznego i komunikacyjnego zleconego firmie zewnętrznej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

Justyna Gałdyszyńska – Kierownik Działu Organizacji

e-mail: justyna.galdyszynska@zwik.skawina.pl

telefon kontaktowy: 12 276-12-89

 Piotr Bolek – Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent
e-mail: piotr.bolek@zwik.skawina.pl 
telefon kontaktowy: 12 276-12-89

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI  -pobierz plik docx.

 

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. mieści się w 3 głównych budynkach administracyjnych, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W miare posiadanych środków finansowych Spółka będzie podejmować działania mające na celu usuwanie barier oraz zapobieganie ich powstawaniu.

 

Budynek Administracyjny - Główna siedziba Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Skawinie, ul. Radziszowska 11

 

1. Do budynku wchodzi się dwoma wejściami. Wejście odbywa się z poziomu chodnika. Za drzwiami wejścia Głównego do Biura Obsługi Klienta (BOK) są drzwi szklane ( nie przesuwne) otwierane skrzydłowo z proxies o wysokości 5 cm. Szerokość skrzydła drzwi wejściowych to 100 cm. Parametry pochwytów i klamek są spełnione.Główne wejście jest oświetlone.

2. Budynek nie posiada pochylni ani windy.

3. Na parterze budynku dostępne jest Biuro Obsługi Klienta, które stanowi główne miejsce obsługi klientów w Spółce. Przedsionek ma długość 3m . Dla klientów dostępny jest telefon z opisem numerów wewnętrznych, za pomocą którego można skontaktować się z każdym działem w Spółce.

Jeśli kontakt telefoniczny nie będzie wystarczający do załatwienia przedmiotowej sprawy, pracownik Spółki obsługuje osobiście w BOK.

4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

5. W głównej siedzibie spólki na dzienniku podawczym jest możliwość korzystania z pętli indukcyjnej

6. W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM)

7. Pozostałe kanały kontaktu ze Spółką to:

a) kontakt korespondencyjny,

b) przesyłanie faksów,

c)EPUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza -http://zwik.skawina.pl/biuro_obslugi_klienta,epuap,

d) e-mail,

e) eBOK- elektroniczne Biuro Obsługi Klienta -  https://ebok.zwik.skawina.pl/apex/f?p=100:101,

8. Nie ma zapewnionego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Stacji Uzdatniania Wody i Laboratorium Wody, Skawina, ul. Radziszowska 11

 

1. Do budynku prowadzi jeden stopień i spocznik wysokość 15 cm, szerokość 32 cm. Długość spocznika 150 cm szerokość biegu ponad 2m.  Na ogrodzeniu znajduje się domofon. Drzwi wejścia głównego otwierane skrzydłowo. Szerokość skrzydła 90 cm , próg 1,5 cm. Główne wejście jest oświetlone.

2. Budynek nie posiada pochylni ani windy.

3. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

4. W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM)

5. Budynek nie posiada toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Nie zostały wyodrębnione miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Do budynku można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.

 

Budynek Administracyjny Oczyszczalni Ścieków, Skawina,ul. Działkowców 1

 

1. Do budynku wchodzi się głównym wejściem przez 3 stopnie, szerokość użytkowa biegu 1,5 m szerokość użytkowa spocznika 1,5 m. Wysokośc poręczy 1,10 m. Wejście przez drzwi skrzydłowe o szerokości 1,0 m. Szerokość skrzydła  100cm, próg do 2cm. Przedsionek o długości 2,0 m. Główne wejście jest oświetlone.

2. Budynek nie posiada pochylni ani windy.

3. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

4. W budynku nie można korzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego ( PJM)

5. Budynek nie posiada toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.

6. Nie zostały wyodrębnione miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

7. Do budynku mozna wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.