Biuro Obsługi Klienta / Ochrona Danych Osobowych w Spółce / Informacja o monitoringu na terenie ZWIK Sp. z o.o

Informacja o monitoringu na terenie ZWIK Sp. z o.o

INFORMACJA O MONITORINGU NA TERENIE

 ZAKŁADU WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w Skawinie

Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring (wizerunek osób fizycznych) jest ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w Skawinie (dalej ZWiK), z siedzibą 32-050 Skawina ul. Radziszowska 11. Monitoringiem objęty jest:

  • parking dla samochodów, plac manewrowy;
  • wejścia do budynków oraz magazynów;
  • teren oczyszczalni ścieków, teren stacji uzdatniania wody i laboratorium, teren ujęć wody pitnej

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Radziszowska 11 32-050 Skawina;

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie objętym monitoringiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz art. 222 kodeksu pracy; obraz rejestrowany przez monitoring nie będzie wykorzystywany do innych celów;

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres przez okres minimum 14 dni, ale nie dłużej niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich, ma prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.