×

Oczyszczalnia / Kogeneracja

Kogeneracja

W  marcu 2014 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Skawinie uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji w odnawialnym źródle energii.

Kogeneracja jest procesem technologicznym polegającym na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.

Kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przetwarzania energii pierwotnej, zapewniającym oszczędność energii pierwotnej do 35% większą w porównaniu z wytwarzaniem energii i ciepła w systemach rozdzielonych

Na terenie oczyszczalni ścieków „Skawina” znajduję się jednostka kogeneracyjna składająca się z agregatu kogeneracyjnego MOTORGAS o łącznej mocy elektrycznej 120 kW oraz cieplnej 160 kW.

Jednostka jest urządzeniem przeznaczonym do stałego wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej przy użyciu gazowego silnika spalinowego zasilanego biogazem.Głównymi komponentami jednostki kogeneracyjnej są: gazowy silnik spalinowy, generator prądu (prądnica synchroniczna), system wymienników do odbioru ciepła z silnika i spalin, oraz układ automatycznej regulacji i sterowania. Zainstalowane wymienniki ciepła pozwalają na odzyskiwanie energii cieplnej powstałej podczas pracy urządzenia natomiast prądnica elektryczna umożliwia generowanie energii elektrycznej o napięciu 400 V.Ciepło pochodzące z jednostki kogeneracji wykorzystywane jest do podgrzewania osadu ściekowego w procesie fermentacji (powstawania biogazu).

W roku 2014 ciepło wytworzone w kogeneracji pokryło 100 % całkowitego zapotrzebowania oczyszczalni na energię cieplną dostarczaną na Komory fermentacyjne celem produkcji biogazu.

Energia elektryczna wyprodukowana w jednostce kogeneracji wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni a tym samym pozwala zmniejszyć ilość kupowanej energii z zewnątrz.Energia Elektryczna wytworzona w 2014 r. w wysokosprawnej kogeneracji wystarczyła na pokrycie w 40% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię elektryczną.

W Polsce obowiązuje system wsparcia, dzięki któremu wytwórcy energii elektrycznej i cieplnej spełniający odpowiednie wymogi prawne, mogą liczyć na dodatkowe przychody w postaci tzw. świadectw pochodzenia energii. Wsparcie kogeneracji, podobnie jak wsparcie odnawialnych źródeł energii, opiera się na systemie świadectw pochodzenia (tzw. certyfikatów). Wytwórca energii z kogeneracji oraz energii ze źródeł odnawialnych może się ubiegać o świadectwa pochodzenia energii, z którymi wiążą się prawa majątkowe. Za wytworzenie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biogazu) przyznawane są popularnie nazywane „Zielone certyfikaty”, natomiast za wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji przyznawane są tzw. żółte, fioletowe lub czerwone certyfikaty. Kolor certyfikatu (rodzaj świadectwa) zależy od paliwa oraz sposobu wykorzystanego w wytworzeniu energii w kogeneracji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie za produkcję energii elektrycznej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii otrzymuje świadectwa oznaczone symbolem PMOZE (zielone certyfikaty )Prawa majątkowe wynikające z posiadanych świadectw sprzedawane są na Towarowej Giełdzie Energii S.A.