×

Przetargi środki unijne / Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja SUW w Skawinie

2019-03-26

Zadanie 1 Kontrakt 1 Modernizacja SUW w Skawinie


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-2/2019


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2019/S 189-460751.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link  2019/S 189-460751

PONOWNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -TUTAJ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ POWTÓRZENIU  CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT -TUTAJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -TUTAJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Data ogłoszenia: 26-03-2019

Termin składania ofert do dnia: 07-05-2019 godz. 10.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 21-03-2019 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 26-03-2019, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2019/S 060-140123.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając  na link   2019/S 060-140123.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-2/2019

Główny kod CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Skawinie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowska 11.

         Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie 1 - Kontrakt 1 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skawinie”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986, ze zm.)

 Dokumentacja –do pobrania

 SIWZ – cześć I Instrukcja dla Wykonawców -  do pobrania

 SIWZ – cześć II Wzór Umowy -do pobrania

Program do rozpakowania archiwum.rar -do pobraniaZałączniki

powrót do listy przetargów