×

Przetargi środki unijne / „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2)Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie –Krzęcin - część II

2020-02-18

„Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2)Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie –Krzęcin - część II


„Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie –Krzęcin - część II

Data ogłoszenia: 18-02-2020

Termin składania ofert do dnia: 26-03-2020 godz. 10.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 13-02-2020 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 18-02-2020, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2020/S 034-081199.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając  na link   2020/S 034-081199

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-2/2020

Główny kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzęcin w Gminie Skawina, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie.

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 5 (Kontrakt 5.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Grabie-Krzęcin  – część II”.

         Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2020/S 104-252166

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link 2020/S 104-252166.

Ogłoszenie o modyfikacji umowy zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2022/S 093-253120

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na 2022/S 093-253120


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -TUTAJ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZSEJ OFERTY -TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI -DO POBRANIA :

1. SIWZ – część I Instrukcja dla Wykonawców

2. SIWZ – część II Wzór Umowy

3. SIWZ część I - Załączniki w wersji edytowalnej

4. Załącznik - Klucz publiczny (załącznik nr 7)

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- JEDZ

6. Przedmiary

7. Dokumentacja techniczna

Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJ 
Program do otwierania plików .pdf : TUTAJ

WYJAŚNIENIA :

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

powrót do listy przetargów