×

Przetargi środki unijne / „Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji w rejonie ulic Łanowa Żychonia i Cicha

2020-10-30

„Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji w rejonie ulic Łanowa Żychonia i Cicha


„Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Łanowa, Żychonia i Cicha w Skawinie "

Data ogłoszenia: 30-10-2020

Termin składania ofert do dnia: 04-12-2020 godz. 10.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 26-10-2020 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 30-10-2020, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2020/S 212-519854

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając  na link   2020/S 212-519854

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-5/2020

Główny kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łanowej, Żychonia i Cicha w Skawinie, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie.

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i zadanie to stanowi element Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 12 (Kontrakt 12) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Łanowa, Żychonia i Cicha w Skawinie".

                 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2021/S 046-116506.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na 2021/S 046-116506

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -plik.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -KOREKTA -plik.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -plik.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI -DO POBRANIA :

1. SIWZ – cześć I Instrukcja dla Wykonawców  .pdf

2. SIWZ – cześć II Wzór Umowy.pdf 

3. SIWZ cześć I - Załączniki w wersji edytowalnej  .docx

4. Załącznik - Klucz publiczny (załącznik nr 7).rar 

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia- JEDZ .rar

6. Przedmiary .rar

7. Dokumentacja techniczna .rar

 

Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJ 
Program do otwierania plików .pdf : TUTAJ

WYJAŚNIENIA :

Wyjaśnienie nr 1

Skawina Łanowa  cz.1 -przedmiar robót -plik .xlsx

Skawina Łanowa  cz.2 -przedmiar robót -plik .xlsx

Skawina Łanowa  cz.3 -przedmiar robót -plik .xlsx

Skawina Łanowa  cz.4 -przedmiar robót -plik .xlsx

Wyjaśnienie nr 2

Wyjasnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Wyjasnienie nr 5

Wyjaśnienie nr 6

Wyjaśnienie nr 7

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU -plik .pdf

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w DZ.U EU w dniu 30.11.2020 - plik.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ -Wzór formularza oferty -po zmianach z dnia 30.11.2020 -plik .docx

Załącznik nr 1A do SIWZ -wzór załącznika do ofery -po zmianach z dnia 30.11.2020- plik.docx

Sprostowanie ogłoszenia o zamówinieu pod numerem 2020 S 237-586184 z dnia 04.12.2020-plik pdf.

2020/S 237-586184


powrót do listy przetargów