×

Projekt

Projekt

Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo – społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie celem Funduszu Spójności jest zapewnienie równowagi gospodarczej.

Projekty finansowane z Funduszu Spójności powinny być zgodne z postanowieniami traktatów, przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wspólnotowymi łącznie z polityką ochrony środowiska, transportową, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityką konkurencji oraz polityką zamówień publicznych.

Jedną z barier rozwoju miasta i gminy Skawina a zarazem priorytetem uwzględnionym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skawina jest konieczność rozbudowy i poprawy funkcjonowania infrastruktury komunalnej, a szczególnie gospodarki wodno – ściekowej.

Na dzień 31.12.2008r. miasto i gmina Skawina jest skanalizowana w 56,8 %.

W dniu 11.12.2009 r. w Skawinie podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 . Wartość projektu określona wnioskiem o dofinansowanie wynosi 163,94 mln zł w tym dofinansowanie z NFOŚiGW – 89,1 mln zł.

Projekt pn. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Skawina” obejmuje przedsięwzięcia polegające na uporządkowaniu systemu gospodarki wodno – ściekowej w mieście i gminie Skawina poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodociągowej wraz ze zbiornikami. Beneficjentem Projektu jest ZWiK Spółka z o.o., który pełni również funkcję inwestora i przyszłego eksploatatora wybudowanej infrastruktury.

W ramach realizacji projektu wykonano :

1. Kanalizacja sanitarna o łącznej długości: 172,6 km, w tym:

 • przepompownie ścieków: 40 szt
 • przepompownie przydomowe: 725 szt

2. Sieć wodociągowa: 47,04 km, w tym:

 • pompownia wody: 2 szt
 • zbiornik wody pitnej: 1 szt

3. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków: 1 szt

4. Rozbudowa filtrów pospiesznych wody pitnej SUW Skawina

Całość przedsięwzięcia podzielono na 21 kontraktów w tym 5 kontraktów na usługi i 16 kontraktów na roboty budowlane.

Celem projektu jest:

 • odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych pochodzących od 9370 mieszkańców miasta i gminy Skawina
 • umożliwienie pełnego wyposażenia aglomeracji o wielkości powyżej 15.000 RLM w system kanalizacji
 • zapewnienie dostępu do systemu oczyszczania ścieków wszystkim mieszkańcom aglomeracji oraz ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do wód powierzchniowych
 • zapewnienie prowadzenia gospodarki osadowej zgodnie z przepisami Polski i UE
 • ograniczenie zrzutu substancji niebezpiecznych wprowadzanych do środowiska wodnego w nieoczyszczonych ściekach
 • ograniczenie zrzutu ścieków nieoczyszczonych i minimalizacja ich niekorzystnego wpływu na jakość wód powierzchniowych i gleby oraz warunki wegetacji roślin oraz bezpieczeństwo ludzi i zwierząt
 • zapewnienie dostawy wody pitnej o parametrach jakościowych określonych przepisami dla 2742 osób

 

Koszt całkowity projektu: 163.940.310,64 zł

Wydatki kwalifikowane: 104.895.939,48 zł

Kwota dotacji: 89.161.548,56 zł (dofinansowanie z FS)  

 

Zakończenie inwestycji zgodnie z podpisaną umową to dzień 31 grudnia 2015 r.

 

LINKI:

Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl 

Ministerstwo Rozwoju regionalnego: www.mrr.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskowww.pois.gov.plZałączniki