×

Przetargi środki unijne / „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna

2019-10-23

„Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna


„Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) – Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice - Zelczyna – część II"

Data ogłoszenia: 23-10-2019

Termin składania ofert do dnia: 03-12-2019 godz. 10.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 18-10-2019 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 23-10-2019, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2019/S 205-500637.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając  na link   2019/S 205-500637.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-6/2019

Główny kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaśkowice i Wielkie Drogi w Gminie Skawina, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie.

Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 4 (Kontrakt 4.2) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina Jaśkowice-Zelczyna – część II”.

         Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986, ze zm.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2020/S 027-062900.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link 2020/S 027-062900.

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -TUTAJ


 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -TUTAJ

 

ZAŁĄCZNIKI -DO POBRANIA :

1. SIWZ - Część I  Instrukcja dla Wykonawców

2. SIWZ - Część II Wzór Umowy

3. SIWZ  część I -załączniki w wersji edytowalnej

4. Załącznik  - Klucz publiczny (załącznik nr 7)

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia -JEDZ

6. Przedmiary

7. Dokumentacja techniczna

    Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJ 

    Program do otwierania pilków .pdf : TUTAJ


WYJAŚNIENIA :

Wyjaśnienia nr 1

Rys. 20 -rysunek prawidłowy


Wyjaśnienia nr 2

Profil A49-A43

Profil H16-H3

Profil H17-H1


Wyjaśnienie nr 3

Rys.29-Profil


Wyjaśnienie nr 4

Rys.6.1-Profil

Rys.18.1- Profil


Wyjaśnienie nr 5


Wyjaśnienia nr 6


Wyjaśnienia nr 7


UWAGA :

Poprawne profile: „Rys.1-Profil” do „Rys.30-Profil”
powrót do listy przetargów