Środki unijne / Gospodarka wodno ściekowa 2014-2020

          W dniu 27 czerwca 2018r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, podpisał      z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.” Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – etap II”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja        do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celami projektu są:

  • spełnienie warunków dyr. 91/271/EWG w zakresie zapewnienia wymaganego stopnia wyposażenia obszaru aglomeracji Skawina w system zbierania ścieków komunalnych;
  • odbiór ścieków komunalnych pochodzących od nowych użytkowników systemu kanalizacji sanitarnej 4182 RLM);
  • poprawa głównego źródła zaopatrzenia w wodę do picia, poprzez poprawę warunków uzdatniania wody i zapewnienie dostawy wysokiej jakości wody (3.071.277 m3/rok) do mieszkańców;
  • zwiększenie komfortu życia mieszkańców;
  • ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

 

Zakres projektu obejmuje rozbudowę systemu odbioru ścieków komunalnych  i kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Skawina.