×

Przetargi środki unijne / „Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie

2019-02-22

„Zadanie 3 Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-1/2019


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -TUTAJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -TUTAJ

Data ogłoszenia: 22-02-2019

Termin składania ofert do dnia: 04-04-2019 godz. 10.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 18-02-2019 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 22-02-2019, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2019/S 038-086663.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając  na link  2019/S 038-086663

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-1/2019

Główny kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy  Wyspiańskiego w Skawinie,dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowska 11.

         Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 3 - Kontrakt 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986, ze zm.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2019/S 104-253890.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link  2019/S 104-253890.

 

Dokumentacja do pobrania : TUTAJ

Program do rozpakowywania archiwum .rar : TUTAJZałączniki

powrót do listy przetargów