×

Przetargi środki unijne / Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Graniczna i Leśna w Skawinie

2018-10-16

Zadanie 2 Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Graniczna i Leśna w Skawinie


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZWiK/JRP/ZP-3/2018


Data ogłoszenia: 16-10-2018

Termin składania ofert do dnia: 30-11-2018 godz. 11.00

Ogłoszenie przesłane w dniu 12-10-2018 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 16-10-2018, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2018/S 199-452721.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając 2018/S 199-452721.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/JRP/ZP-3/2018

Główny kod CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót  budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy  Graniczna i Leśna w Skawinie, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowska 11.

         Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i jest częścią pięciu zadań (kontraktów) budowy sieci wodno-kanalizacyjnej tego Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 2 - Kontrakt 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2017r., poz. 1579, z późn. zm.)

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem              2019/S 010-020049.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20049-2019:TEXT:PL:HTML

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA : TUTAJ

Program do rozpakowywania archiwum .rar  -TUTAJZałączniki

powrót do listy przetargów