×

Przetargi środki unijne / SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !!!!

2020-03-19

SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !!!!


KOMUNIKAT - SKŁADANIE OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ . Śledzenie wyniku postępowań przetargowych na stronie internetowej www.zwik.skawina.pl w zakładce „Przetargi”.

Apelujemy do wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skawinie, aby nie wysyłali swoich przedstawicieli do siedziby ZWiK Spółka z o.o. w Skawinie na posiedzenia otwarcia ofert.

W obecnej sytuacji rekomendujemy śledzenie wyniku postępowań przetargowych na stronie internetowej www.zwik.skawina.pl w zakładce „Przetargi”.

 

I. Dla postępowań udzielanych na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Skawinie dla których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. 

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie, dopuszcza składanie ofert droga elektroniczną poprzez przesłanie ich na adres email: monika.najder@zwik.skawina.pl

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż oferta winna zawierać wszystkie elementy wskazane w SIWZ min: dokumenty i oświadczenia.

Formularz, oświadczenia i inne wymagane dokumenty oraz załączniki winny być podpisane, a następnie zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane do Zamawiającego.

Taka sama procedura dotyczy wszystkich innych elementów oferty, które winny być parafowane t.j. winny być parafowane a następnie zeskanowane do formatu PDF i w takiej formie przesłane do Zamawiającego. 

Datą złożenia oferty będzie, data i godzina, gdy kompletna oferta (oferta może być składana w odrębnych plikach i mailach ze względów technicznych) zostanie dostarczona do Zamawiającego - data komputera Zamawiającego.

 

II. Dla postępowań wszczętych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych procedura pozostaje bez zmian.

Oferty należy składać zgodnie z zapisami SIWZ tj. tylko i wyłącznie przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal 

Sytuacja ta wynika z rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16.03.2020 r. w sprawie otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego.

powrót do listy przetargów