×

Przetargi środki własne / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m”

2020-07-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Modernizacja wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m”


Data ogłoszenia: 15-07-2020
Termin składania ofert do dnia: 20-08-2020 godz. 10.00
Ogłoszenie przesłane w dniu 10-07-2020 w celu publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. serii S)udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia 15-07-2020, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego pod numerem 2020/S 135-333333.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), pod numerem  2020/S 197-477898            

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link  2020/S 197-477898.

Opublikowane ogłoszenie można wyszukać klikając na link: 2020/S 135-333333

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZWiK/DI/ZP-15/2020

Główny kod CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji wodociągu magistrali DN400 o długości około 900m na odcinku pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej przy ulicy Dębca a ulicą Bukowską w Skawinie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z  siedzibą w Skawinie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, zwaną w dalszej części w skrócie ustawą PZP (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -plik.pdf

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -plik.pdf


ZAŁĄCZNIKI - DO POBRANIA:

1. SIWZ – cześć I Instrukcja dla Wykonawców
2. SIWZ – cześć II Wzór Umowy
3. SIWZ cześć I - Załączniki w wersji edytowalnej
4. Załącznik - Klucz publiczny
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ
6. Przedmiar
7. Dokumentacja techniczna


WYJAŚNIENIA:

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Wyjaśnienie nr 3

Wyjaśnienie nr 4

Wyjaśnienie nr 5

Wyjaśnienie nr 6

powrót do listy przetargów