×

Firma / DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.zwik.skawina.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zwik.skawina.pl

Dane teleadresowe jednostki:

telefon 12 276 12 91

fax 12 276 21 65

e-mail: biuro@zwik.skawina.pl

Adres korespondencyjny: ul. Radziszowska 11  32-050 Skawina

Strona podmiotowa www.zwik.skawina.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia                 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów oraz tłumaczeń audiodeskrypcyjnych
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- niektóre załączniki są w formie skanów                                                                                                                           - część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Zamieszczone na stronie www.zwik.skawina.pl  informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników PDF, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

    Zamieszczone na stronie www.zwik.skawina.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów lub w PDF (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się w/w załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu,

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.


Ułatwienia na stronie www.zwik.skawina.pl

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • podświetlenie linków
  • zmiana kontrastu
  • maska do czytania
  • przewodnik do czytania
  • przyjazny dla dyslektyków (czytelne czcionki)

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZWiK Sp. z o.o. w Skawinie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Bolek 
e-mail: piotr.bolek@zwik.skawina.pl 
Telefon: 12 2761289

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

    przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa )

    zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - graficzne oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

-Przed budynkiem  miejsca parkingowe. Dostosowana toaleta (na parterze). Nie zabraniamy wejścia z psem przewodnikiem.

Pracownik przebywający w biurze pomaga każdej osobie, jeżeli jest taka potrzeba sprowadza na parter właściwego pracownika z innego działu.  

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

    zapewnienie komunikacji ze Spółką  - na parterze ulokowane jest Biuro Obsługi Klienta (w skrócie BOK) jest to całość infrastruktury stworzonej przez przedsiębiorcę w celu komunikacji z klientem, która odbywa się za pomocą środków komunikacji, przede wszystkim poprzez środki komunikacji indywidualnej:

- Komunikacja z klientami

-Ułatwienie klientowi dotarcia do dóbr i usług, a przede wszystkim pomoc w uzyskaniu wyczerpujących informacji o ofercie przedsiębiorstwa

-Poprawa wizerunku firmy - dobrze zorganizowane, przyjazne klientowi biuro obsługi jest wizytówką firmy, pozwala zdobyć nowych klientów

-Spersonalizowanie treści przekazu i indywidualne dostosowanie środków komunikacji do preferencji klienta

-Stworzenie kompleksowej bazy danych, aktualizowanej przy każdym kontakcie z klientem

-Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.