×

Biuro Obsługi Klienta / Procedura wykonania sieci i przyłączy wod.-kan.

Procedura wykonania sieci i przyłączy wod.-kan.

Procedura  wykonania przyłączenia nieruchomości do wodociągu i kanału.


  • Na Dziennik Podawczy pok. nr 1 Inwestor składa wypełnione zgłoszenie
    (DRUK 8) rozpoczęcia robót. Do wniosku załączyć kserokopię uprawnień zawodowych Wykonawcy oraz pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności lub zgłoszenie.
  • Termin wykonania włączenia należy ustalić z kierownictwem sieci wod.-kan. (podpis na DRUK 8).
  • Wykonane roboty przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Dziale Technicznym.
  • Należy wykonać (przed zasypaniem) inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę.
  • Po zakończonych robotach Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą z domiarami do punktów stałych w terenie zasuw, studzienek oraz innego uzbrojenia. Dokumentacja powinna zawierać również trasę, średnicę, rodzaj zabudowanego materiału wraz z atestami.
  • Włączenie do sieci wodociągowej ZWiK Spółka z o.o. wykonuje nieodpłatnie.
  • Po zakończeniu robót, odbiorze technicznym oraz dostarczeniu do działu technicznego wymaganych dokumentów należy podpisać umowę na dostawę wody i odbiór ścieków.

 

Załączniki - format .PDF :

(DRUK 8) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.